"aufstellen" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Aufstellenposadowienie
aufstellenustawienie

Beispieltexte mit "aufstellen"

Maschine aufstellenposadowienie maszyny
Aufstellen der Sägeposadowienie piły
aufstellen der Sägeustawienie pilarki
Aufstellen des Turmesposadowienie wieży
Aufstellen und Zusammenbauposadowienie i składanie
Kranmast lässt sich nicht senkrecht aufstellenMasztu żurawia nie da się ustawić w pionie
Sie kann ferner auch eine Liste der Ereignisse im Sinne des Absatzes 2 aufstellen.Ponadto Komisja może opracować wykaz zdarzeń, o którym mowa w ust. 2.
Flasche aufstellen - Störung mit Taster Start betätigenUSTAW BUTELKĘ. SKWITUJ USTERKĘ ZA POMOCĄ PRZYCISKU START.
zum Aufstellen und Ausrichten auf Werkbänken, Werktischendo ustawienia i poziomowania na stołach warsztatowych
Der Hersteller muss einen Mängelbeseitigungsplan aufstellen und durchführen.Producent musi opracować i wdrożyć plan działań naprawczych.
geeignete Auswahlverfahren und -kriterien aufstellen und – nach Billigung – anwenden, diesporządza i, po zatwierdzeniu, stosuje odpowiednie procedury wyboru i kryteria, które:
die Einstellung der Maschine für eine störungsfreie Produktion erfolgt durch den Hersteller beim Aufstellen der Maschine vor OrtUstawienie maszyny celem jej prawidłowego działania w procesie produkcyjnym jest wykonywane przez producenta przy jej ustawianiu w miejscu użytkowania.
Ein Mitgliedstaat kann nach eigenem Ermessen und aus eigener Veranlassung einen präventiven Aktionsplan aufstellen und diesen später überarbeiten.Państwo członkowskie może – według własnego uznania i z własnej inicjatywy – przygotować plan działań zapobiegawczych, a następnie wprowadzać do niego zmiany.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Es werden Anlaufstellen eingerichtet.Należy wyznaczyć osoby do kontaktu.
Die Aufgaben der nationalen Anlaufstellen sind in Anhang VI beschrieben.“Rola krajowych punktów kontaktowych została opisana w załączniku VI.”;
Das Präsidium kann ferner eine Liste der Verfahrensarten aufstellen, die nicht einem einzigen Mitglied übertragen werden dürfen.Prezydium może również sporządzić listę rodzajów spraw, których przekazywanie do decyzji jednego członka jest wykluczone.
dies gilt für alle Arbeiten, die das Aufstellen, die Inbetriebnahme, das Konfigurieren, das Programmieren, das Ändern der Einsatzbedingungen und Betriebsarten und die Wartung betreffenObowiązuje to dla wszystkich prac, które dotyczą ustawiania, uruchamiania, konfigurowania, programowania, zmiany warunków użytkowania i rodzaju trybu pracy oraz konserwacji.