"abziehen" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
abziehenzdejmowanie
abziehenodejmować

Beispieltexte mit "abziehen"

Druckluftschlauch abziehenzdjąć wąż sprężonego powietrza
den Filterschlauch abziehenzsunąć wąż filtra
Den Kabelstecker abschrauben und abziehen.Odkręcić wtyczkę kablową i wyjąć ją.
Sägeflansch-Druckscheibe und Sägeblatt abziehenŚciągnąć kołnierzową podkładkę dociskową tarczy i tarczę.
Hauptschalter abschließen und Schlüssel abziehenWyłączyć wyłącznik główny i wyjąć klucz
Den Druckluftschlauch vom Druckluftnippel abziehen.Zdjąć wąż sprężonego powietrza ze złączki sprężonego powietrza.
Förderluftfilter vorsichtig vom Stützkorb abziehen.Ostrożnie wyciągnąć filtr powietrza transportującego z kosza wsporczego.
nachstellbare Lager gewährleisten erschütterungsfreies Abziehenregulowane łożyska zapewniają bezwstrząsowe obciąganie.
Kohlebürsten herausnehmen und den elektrischen Kontakt abziehen.Wyjąć szczotki grafitowe i ściągnąć styk elektryczny.
Druckscheibe abziehen und Sägeblatt einsetzenZdjąć podkładkę oporową i założyć brzeszczot
Den V-Dichtring vom Einlaufstutzen abziehen und herausnehmen.Ściągnąć i wyjąć pierścień uszczelniający „V” z króćca wlotowego.
höchstens eine Minute nach dem Abziehen des Zündschlüssels.w czasie nieprzekraczającym 1 minuty po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
alle Zahnräder links angeordnet, daher leichtes Abziehen der Rohrekoła zębate umieszczone z lewej strony, do łatwego ściągania rur.
Bohrung in der Welle zum Beobachten des Diamanten beim Abziehen kleiner Radienotwór w wale do obserwacji diamentu przy obciąganiu małych krawędzi promieniowych (o małych promieniach).
aus Borcarbid, zum Abziehen von Werkzeugen aller Art, besonders für Hartmetall und Oxidkeramik.z węglika borowego, do obciągania wszelkiego rodzaju narzędzi, zwłaszcza do węglików spiekanych i spieków ceramicznych.
Hauptschalter abschließen und Schlüssel abziehen und ein Warnschild gegen Wiedereinschalten anbringenZamknąć wyłącznik główny, wyjąć klucz z zamka i umieścić tabliczkę ostrzegającą przed ponownym włączeniem.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Rückschlagklappenkasten abnehmen, die 4 Frontschrauben lösen und die vordere Platte abziehen.Wyjąć klapę zwrotną, poluzować 4 śruby na przedzie i wyjąć przednią płytę.
An der Klemmenleiste Kabel für die Signal-Kohlebürste und für Stromversorgung der Kohlebürsten abziehen.Ściągnąć z listwy zaciskowej kabel sygnału dla szczotek grafitowych oraz kabel zasilania elektrycznego szczotek grafitowych.
Den Anlegern ist die Tagesnotierung der Anteile jedoch bekannt und sie können Gelder zu diesem Kurs abziehen.Niemniej jednak inwestorzy znają dzienne notowania udziałów/jednostek uczestnictwa i mogą wycofać swoje środki po tej cenie.
Schlüssel abziehen und sicher aufbewahren, so dass die Vertikalschutztür nicht unbeabsichtigt bewegt werden kannWyjąć kluczyk i przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć nagłych ruchów pionowych drzwi ochronnych.
Auch für die Aufwendungen für immaterielle FuE-Vermögenswerte können die förderbaren Unternehmen 150 % der tatsächlichen Kosten abziehen.Również wydatki z tytułu wartości niematerialnych i prawnych w dziedzinie badań i rozwoju uprawniają kwalifikujące się przedsiębiorstwa do odliczenia w wysokości 150 % faktycznych kosztów poniesionych przez te przedsiębiorstwa.