"Zuständigkeiten" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Zuständigkeitenzakresy kompetencji

Beispieltexte mit "Zuständigkeiten"

Organisation und ZuständigkeitenOrganizacja i zakres obowiązków
Zuständigkeiten bei geteilter MittelverwaltungObowiązki w ramach zarządzania dzielonego
Zuständigkeiten der Kommission und der MitgliedstaatenZakres kompetencji Komisji i Państw Członkowskich
Zuständigkeiten des Sonderdienstes gemäß Artikel 85;zakresu odpowiedzialności specjalnej jednostki, o której mowa w art. 85;
Zuständigkeiten und Aufgaben der liefernden ZentralbankObowiązki i role dostarczającego banku centralnego
Zuständigkeiten und Aufgaben der Zentralbanken des EurosystemsObowiązki i role banków centralnych Eurosystemu
Zuständigkeiten des Personals für das Bedienen und Instandhalten klar festlegen!Należy jasno określić zakresy kompetencji pracowników podczas obsługi i wykonywania prac służących utrzymaniu produktu w dobrym stanie!
Zuständigkeiten des Personals für das Bedienen, Rüsten, Warten, Instandsetzen, klar festlegen!Przejrzyście ustalać zakresy kompetencji pracowników dotyczące obsługi, wymiany osprzętu, konserwacji i napraw!
Befugnisse und Zuständigkeiten der KommissionKompetencje i uprawnienia Komisji
die Zuständigkeiten für die Einstellungen zeigtZakres kompetencji dla ustawień zawiera .
Organisation und Zuständigkeiten des ACC3 am FlughafenOrganizacja i zakres odpowiedzialności przewoźnika ACC3 w porcie lotniczym
dem Niveau der Aufgaben und Zuständigkeiten des Bediensteten;zakres zadań i odpowiedzialności członka personelu,
Besondere Zuständigkeiten der Kommission gemäß den VerträgenKompetencje szczególne Komisji na podstawie Traktatów
Beschreibung von Aufgaben und Zuständigkeiten der Beschäftigten;opis ról i obowiązków pracowników;
Übertragung von Zuständigkeiten auf Kontrollstellen durch zuständige BehördenDelegowanie zadań organom kontrolnym przez właściwe organy

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Zu diesem Zweck sind seine genauen Zuständigkeiten aufzuführen.W tym celu należy określić obowiązki tego komitetu.
Die Zuständigkeiten und Funktionen der Prüfbehörde sollten festgelegt werden.Należy określić obowiązki i funkcje instytucji audytowej.
die Bestimmung der Zuständigkeiten im Falle der Nichteinhaltung einer Verpflichtung;określające podmiot odpowiedzialny, w przypadku gdy obowiązek nie zostanie spełniony;
Beschreibung der Funktionen, Zuständigkeiten und Befugnisse der obersten LeitungsebeneOpisy funkcji, zakresu odpowiedzialności i uprawnień najwyższego kierownictwa
Die Zuständigkeiten und Funktionen der Bescheinigungsbehörde sollten festgelegt werden.Należy określić obowiązki i funkcje instytucji certyfikującej.
Dementsprechend sollten die Zuständigkeiten und Funktionen der Verwaltungsbehörde festgelegt werden.W związku z tym należy określić obowiązki i funkcje instytucji zarządzającej.
Qualitätseinhaltung: Durchführung von Aufgaben und Zuständigkeiten gemäß den Qualitätsanforderungen,przestrzeganie zasad jakości: realizacja zadań i obowiązków zgodnie z wymogami w zakresie jakości;