"Zunahme" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Zunahmeprzyrost

Beispieltexte mit "Zunahme"

Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche,Korekta z tytułu zmian w uprawnieniach emerytalno-rentowych
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche (D.8) — jährlichKorekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych (D.8) — dane roczne
Zunahme der Versorgungsansprüche aufgrund von SozialbeiträgenPrzyrost uprawnień emerytalno-rentowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche (D.8) — vierteljährlichKorekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych (D.8) — dane kwartalne
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche aufgrund von Sozialbeiträgen und AlterssicherungsleistungenZmiany w uprawnieniach emerytalno-rentowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i świadczeń emerytalno-rentowych
Zunahme der erwarteten Zahl der Besucher unterstützter Stätten des Naturerbes und des kulturellen Erbes sowie unterstützter SehenswürdigkeitenWzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne
Sie verzeichneten von 2008 bis 2009 eine starke Zunahme.Wzrosły one znacznie w latach 2008–2009.
Ausfuhrlizenz und erhebliche Zunahme der AusfuhrenPozwolenia na wywóz i znaczący wzrost wywozu
Erhebliche Zunahme der Anträge auf BeihilfebescheinigungenZnaczący wzrost liczby wniosków o wydanie świadectw pomocy
Erhebliche Zunahme der Anträge auf Lizenzen bzw. BescheinigungenZnaczący wzrost liczby wniosków o wydanie pozwoleń i świadectw
Auf dieses Wachstum deutet bereits die Zunahme des EU-Verbrauchs hin (siehe Tabelle 1).Wzrost ten jest już zauważalny ze względu na zwiększenie konsumpcji w UE, przedstawione w tabeli 1 powyżej.
Zellproliferation Zunahme der Anzahl von Zellen als Ergebnis der mitotischen Zellteilung.Proliferacja komórek wzrost liczby komórek powstały w wyniku mitotycznego podziału komórek.
Außerdem fiel die Zunahme der Produktionskapazität für Zellen niedriger aus als für Module.Ponadto zwiększenie mocy produkcyjnych w odniesieniu do ogniw było mniejsze niż w przypadku modułów.
Die Zunahme des Verkehrsaufkommens führt vermehrt zu Überlastungen im internationalen Verkehr.Wzrost natężenia ruchu powoduje większe zatłoczenie w transporcie międzynarodowym.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Beschäftigungszunahme in geförderten UnternehmenWzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach
ungewöhnliche Populationszunahme lebender Organismen.Anormalny wzrost populacji organizmów żywych.
die Nettozunahme der von dem Unternehmen unternommenen FuEuI;wzrost netto działalności B+R+I prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo,
Danach ging der Gewinn 2011 leicht zurück, als die gedumpten Einfuhren allmählich zunahmen.Następnie rentowność uległa niewielkiemu spadkowi w 2011 r., kiedy to rozpoczął się wzrost przywozu po cenach dumpingowych.
nicht zu einer Zunahme der Beschränkungen des Handels mit dem Erzeugnis oder seinen Rohstoffen führen.oznaczać dodatkowych ograniczeń w handlu danym produktem lub używanymi do jego wytworzenia surowcami.
Die Zunahme der Beschäftigung und der Produktivität sind auf den Produktionsanstieg im Jahr 2010 zurückzuführen.Zwiększenie zatrudnienia i wydajności doprowadziło do wzrostu produkcji w 2010 r.
Diese Schädigung wurde jedoch durch die stetige Zunahme gedumpter Einfuhren auf einem schrumpfenden Markt verstärkt.Skutki tej szkody pogorszył jednak jeszcze stały wzrost przywozu towarów po cenach dumpingowych na kurczącym się rynku.