"Zollschuld" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Zollschulddług celny

Beispieltexte mit "Zollschuld"

Entstehen der ZollschuldPowstanie długu celnego
Erlöschen der ZollschuldWygaśnięcie długu celnego
Mitteilung der ZollschuldPowiadomienie o długu celnym
Verjährung der ZollschuldOgraniczenia długu celnego
Ort des Entstehens der ZollschuldMiejsce powstania długu celnego
Sicherheitsleistung für eine möglicherweise entstehende oder eine entstandene ZollschuldZabezpieczenie potencjalnego lub istniejącego długu celnego
Entstehen der Zollschuld bei VerstößenDług celny powstały w wyniku niewypełnienia warunków lub obowiązków
Die Zollschuld entsteht zum Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung.Dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego.
Festsetzung des Einfuhr- oder Ausfuhrabgabenbetrags, Mitteilung der Zollschuld und buchmäßige ErfassungOkreślanie kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych, powiadamianie o długu celnym oraz księgowanie
Eine künftige Zollschuld ergäbe sich aus den endgültigen Feststellungen der Antisubventionsuntersuchung.Jakiekolwiek zobowiązania w przyszłości oparte będą na ostatecznych ustaleniach dochodzenia antysubsydyjnego.
Die Bestimmungen über das Entstehen einer Zollschuld und die Erhebung des entsprechenden Betrags gelten sinngemäß.Postanowienia dotyczące zaciągania długu celnego oraz jego odzyskiwania stosuje się mutatis mutandis.
Eine etwaige künftige Zollschuld ergäbe sich aus den Feststellungen der wieder aufgenommenen Antidumpinguntersuchung.Jakiekolwiek zobowiązania w przyszłości oparte będą na wynikach wznowionego dochodzenia antydumpingowego.
Die Höhe der möglichen künftigen Zollschuld des Antragstellers kann in diesem Verfahrensstadium nicht geschätzt werden.Na tym etapie postępowania nie można oszacować kwoty ewentualnych przyszłych zobowiązań wnioskodawcy.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Zollschuldner ist der Anmelder.Dłużnikiem jest zgłaszający.
der Zollschuldner hat gutgläubig gehandelt.dłużnik działał w dobrej wierze.
Das Gleiche sollte für die Fälle des Entstehens einer Ausfuhrzollschuld gelten.To samo należy zastosować do przypadków powstawania długu celnego w wywozie.
Der Abgabenbetrag kann von einem Dritten anstelle des Zollschuldners entrichtet werden.Zamiast dłużnika płatności może dokonać osoba trzecia.
Für ausfuhrabgabenpflichtige Waren entsteht eine Ausfuhrzollschuld, wenn Folgendes nicht erfüllt ist:Jeżeli towary podlegają należnościom celnym wywozowym, dług celny w wywozie powstaje w wyniku:
Bei indirekter Vertretung ist Zollschuldner auch die Person, in deren Auftrag die Anmeldung abgegeben wird.W przypadku przedstawicielstwa pośredniego dłużnikiem jest również osoba, na której rzecz składane jest takie zgłoszenie.
Bei indirekter Vertretung ist auch die Person Zollschuldner, in deren Auftrag die Zollanmeldung abgegeben wird.W przypadku przedstawicielstwa pośredniego dłużnikiem jest również osoba, na której rzecz dokonuje się zgłoszenia celnego.
Überlassung gegen Entrichtung des der Zollschuld entsprechenden Einfuhr- oder Ausfuhrabgabenbetrags oder der Leistung einer SicherheitZwolnienie uzależnione od zapłaty kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych odpowiadającej długowi celnemu lub od złożenia zabezpieczenia