"Zahlung" auf Polnisch


Zahlungpłatność


Beispieltexte mit "Zahlung"

Zahlung für JunglandwirtePłatność dla młodych rolników
Zahlung der JahresaufsichtsgebührenUiszczanie rocznych opłat nadzorczych
Gewährung der ZahlungPrzyznawanie płatności
Zahlung an die BegünstigtenPłatności na rzecz beneficjentów
Zahlung des ersten VorschussesPoczątkowe płatności zaliczkowe
Zahlung und Verbuchung des VorschussesPłatności zaliczkowe i rozliczanie płatności zaliczkowych
Zahlung des vollen Betrags, der geschuldet wird;płatność całej kwoty należnej;
Zahlung des Restbetrags und Abschluss des ProgrammsPłatność salda i zakończenie programu
Zahlung in Gebieten mit naturbedingten BenachteiligungenPłatność z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych
Zahlung des geschuldeten Betrags nach folgenden Modalitäten:płatność kwoty należnej na jeden z następujących sposobów:
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

F101: Referenznummer der ZahlungF101: numer referencyjny płatności
Einziehungsverfahren bei Ausbleiben einer freiwilligen ZahlungProcedura odzyskiwania należności w przypadku braku dobrowolnej płatności
Kürzungen und Ausschlüsse im Zusammenhang mit den Voraussetzungen für die Gewährung der ZahlungRedukcje i wyłączenia odnośnie warunków kwalifikacji
eine Zahlung leisten an:ma dokonać płatności na rzecz:
Die Zahlung erfolgt in Euro.Płatność następuje w euro.
die Zahlung elektronisch erfolgt.stosowane będą elektroniczne płatności.
die Zahlung des restlichen KaufpreisesZapłata pozostałej kwoty ceny kupna
Kulturspezifische Zahlung für BaumwollePłatność specyficzna w odniesieniu do bawełny
die elektronische Zahlung akzeptiert wird.akceptowane będą płatności elektroniczne.
eine kulturspezifische Zahlung für Baumwolle;płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny;

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Zahlungsermächtigungautoryzacja płatności
Vorauszahlungzaliczka
Rückzahlungspłata
Zahlungsfähigkeitwypłacalność finansowa
Zahlungsbilanzbilans płatniczy
monatliche Lohnzahlungwynagrodzenie miesięczne
Europäische ZahlungsunionEuropejska Unia Płatnicza
internationaler Zahlungsverkehrpłatność międzynarodowa
Innergemeinschaftlichen Zahlungsverkehrpłatność wewnątrzunijna
Zahlungen mit DebitkartenPłatności kartami z funkcją debetową
Zahlungs- und Lieferbedingungenwarunki płatności i dostawy
Zahlungen für TierschutzmaßnahmenPłatności z tytułu dobrostanu zwierząt
Zahlungen für WaldumweltmaßnahmenPłatności leśno-środowiskowe
Zahlungen für AgrarumweltmaßnahmenPłatności rolnośrodowiskowe
Anzahlung des Käufers.wpłata zaliczki przez kupującego.
Artikel 90 ZahlungsartenArtykuł 90 Rodzaje płatności
Aussetzung von ZahlungenZawieszenie płatności
Auszahlungszeitraum * 0,5długość okresu wypłacania kredytu * 0,5
Aktivierung von ZahlungsansprüchenAktywacja uprawnień do płatności
Zahlungen im Rahmen von Natura 2000Płatności dla obszarów Natura 2000
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Zahlungen an anerkannte HopfenerzeugergruppenWypłaty na rzecz grup uznanych producentów chmielu
Zahlungen bei freiwilliger FlächenstilllegungDopłaty do gruntów dobrowolnie odłogowanych
Zahlungen für geleaste oder gepachtete QuotenPłatności za kwotę wynajmowaną lub wziętą w dzierżawę
Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen und TierschutzPłatności rolnośrodowiskowe oraz płatności z tytułu dobrostanu zwierząt
Zahlungstransaktionen in Fremdwährungen sind enthalten.Zaliczane są tu transakcje płatnicze denominowane w walucie obcej.
Zahlungsansprüche, die besonderen Bedingungen unterliegenUprawnienia do płatności podlegające specjalnym warunkom
Zeit bis zur AuszahlungCzas na dokonanie płatności
Währung der letzten DividendenzahlungWaluta ostatnio wypłaconej dywidendy
Kapitel 14 Einheitliche FlächenzahlungRozdział 14 Program jednolitych dopłat obszarowych
Tenor der Entscheidung und zugesprochene ZinszahlungWarunki orzeczenia i odsetki
Basisprämienregelung und Regelung für die einheitliche FlächenzahlungSystem płatności podstawowej i system jednolitej płatności obszarowej
Verbriefungen mit einer Klausel der kontrollierten vorzeitigen RückzahlungSekurytyzacja z kontrolowaną opcją przedterminowej spłaty należności
Jährliche Finanzrahmen für die Regelung für die einheitliche FlächenzahlungRoczne pule środków finansowych odnoszące się do systemu jednolitej płatności obszarowej
Angaben zu den zahlungsansprüchen:Dane dotyczące uprawnień do płatności:
die Beihilfeanträge und Zahlungen;wniosków o pomoc i płatności;
Antrags-, Auswahl- und Zahlungsverfahren;procedur składania i wyboru wniosków oraz procedur wypłaty;
Bank für internationalen ZahlungsausgleichBank Rozrachunków Międzynarodowych
Finanzielle Gegenleistung — ZahlungsweiseRekompensata finansowa – warunki płatności
Flächenbezogene Zahlungsansprüche (normale Ansprüche)Uprawnienia do płatności oparte na powierzchni (zwykłe uprawnienia)
Anfechtung einer einzelstaatlichen RückzahlungsanordnungKwestionowanie ważności krajowego nakazu zwrotu pomocy