"Wartung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Wartungserwisowanie
Wartungkonserwacja
Wartunguwaga

Beispieltexte mit "Wartung"

Wartung täglichcodziennie
Wartung durchgeführtkonserwacja przeprowadzona
regelmäßige Wartungregularne serwisowanie
Wartung und Pflegekonserwacja i utrzymanie
Wartung und Instandhaltungserwisowanie i konserwacja
Wartung nach Betriebsstundenserwisowanie po ilości godzin eksploatacji
Wartung nach Programmlaufzeitie po upływie czasu pracy programu
Wartung des TeleskopuhubtischesKonserwacja teleskopowego stołu podnośnego
Reinigung und Wartungczyszczenie i serwisowanie
Ausführung der WartungCzynności KONSERWACYJNE
keine ständige Wartungnie jest to stałe serwisowanie
Förderzyklen seit Wartungcykle transportowe od konserwacji
Instandhaltung und Wartungw konserwacji i remoncie
Hinweis Wartung durchführenwskazówka przeprowadzić konserwację
Wartung von PKW und MehrzweckfahrzeugenKonserwacja samochodów osobowych i kombivanów
WARTUNG - Verpflichtungen des BetreibersKONSERWACJA - Zobowiązania użytkownika
Wartung und Weiterentwicklung des SIS II;utrzymanie i dalszy rozwój SIS II;
Wartung wichtige Hinweise für den BetreiberKonserwacja ważne wskazówki dla użytkownika
Wartung und Instandhaltung, StörungsbeseitigungKonserwacja i utrzymanie w dobrym stanie, usuwanie usterek
Wartung 03 mit Wartungsintervall monatlich durchführen!Serwisowanie 03 wykonać z miesięcznym interwałem serwisowania!
Wartung 04 mit Wartungsintervall wöchentlich durchführen!Serwisowanie 04 wykonać z tygodniowym interwałem serwisowania!
leichte Pflege und Wartung.łatwa pielęgnacja i konserwacja.
Durchführung von Reinigung und WartungRealizacja czyszczenia i serwisowania
Gesamtanzahl der Batches seit der letzten Wartung.Łączna liczba partii od ostatniej konserwacji.
Gesamtanzahl der Förderzyklen seit der letzten Wartung.Łączna liczba cykli transportowych od ostatniej konserwacji.
Auch der Ausgleichsfilter bedarf keiner ständigen Wartung.Również i filtr wyrównawczy nie wymaga ciągłego serwisowania.
Winkel-Förderanlagen brauchen im Allgemeinen nur wenig Wartung.Nasze urządzenia podnosząco-transportowe wymagają jedynie niewielkiej konserwacji.
die Light Rail-Auszüge bieten durch Selbstreinigung der Kugellaufbahnen eine hohe Funktionssicherheit und lange Standzeiten ohne WartungDzięki samoczyszczeniu się bieżni kulek wyciągi serii Light Rail zapewniają wysokie bezpieczeństwo działania oraz długą żywotność bez konieczności serwisowania.
außergewöhnliche Wartung - MechanikKONSERWACJA pozaplanowa - zespoły mechaniczne
Angaben zu Wartung und InstandsetzungInstrukcje dotyczące konserwacji i napraw
für Wartung siehe gesonderten WartungsplanInformacje na temat konserwacji są zawarte w osobnym planie konserwacji.
kontinuierliche Wartung und Weiterentwicklungciągła obsługa techniczna i unowocześnianie
Instandhaltung, Wartung und Störungsbeseitigungserwisowanie, konserwacja i usuwanie usterek
Keine regelmäßige Wartung nötig, DauerschmierungRegularne serwisowanie zbędne, smarowanie długotrwałe
Restrisiko bei Störung, Wartung und FormatumstellungZagrożenia resztkowe przy usterce, konserwacji maszyny i zmianie formatu

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Wartungseinheitjednostka konserwacyjna
Wartungseinheitjednostka serwisowa
wartungsfreinie wymaga konserwacji
Fernwartungserwisowanie zdalne
Wartungsabstandczęstotliwość konserwacji
wartungsarm, pflegeleichtnie wymaga konserwacji, łatwa pielęgnacja
Wartungsvorschriften beachtenNależy przestrzegać przepisów dotyczących konserwacji.
wartungsfreier Drehstrom-Asynchronantriebbezobsługowy, trójfazowy silnik asynchroniczny
Lagerung wartungsfreiprzechowywanie nie wymaga konserwacji
siehe Wartungsanleitungpatrz instrukcja konserwacji
Anzahl WartungsmeldungenIlość komunikatów dot. konserwacji
jährliche Wartungsarbeitencoroczne prace konserwacyjne
Prüfplan, WartungsmeldungenPlan badań, komunikaty dot. konserwacji
WARTUNGSPLAN - ElektrikPLAN KONSERWACJI - instalacja elektryczna
WARTUNGSPLAN - MechanikPLAN KONSERWACJI części mechanicznych
Wartungsarbeiten / Pflegekonserwacja / pielęgnacja
Wartungs- und Inspektionstabelletabela rac konserwacyjnych i przeglądów
Wartungs- und Reinigungsintervalleczęstotliwości konserwacji i czyszczenia
Fernwartung - TelefonTelefoniczne serwisowanie zdalne
Fernwartung - EthernetSerwisowanie zdalne poprzez Ethernet
Inspektions- und Wartungsplanplan przeglądów i konserwacji
Anmerkungen / WartungsrichtlinienUwagi / wytyczne serwisowania
Gegebenenfalls Wartungsanweisung: …Instrukcja obsługi technicznej (o ile występuje): …
Wartung, Pflege und Reinigungserwisowanie, konserwacja i czyszczenie
Wartungs- und Instandhaltungsintervalle einhalten!Przestrzegać interwałów serwisowania i konserwacji!
Wartung, Reparatur und sonstige Nebentätigkeiten;konserwacja, naprawa i inne działania pomocnicze;
wartungsfrei, lange Lebensdauer durch Kugellagerung.nie wymagają konserwacji. długi czas eksploatacji dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych.
Wartungs-, Inspektions-, Reinigungs- und ReparaturarbeitenCzynności konserwacyjne, przeglądy, czyszczenie i naprawy maszyny
Wartungsarbeiten gemäß nachstehendem Wartungsplan durchführenWykonać prace konserwacyjne zgodnie z podanym w dalszej części instrukcji planem konserwacji.
Wartungseinheit mit integriertem Wasserabscheider für Fassförderpumpezespół przygotowania sprężonego powietrza z wbudowanym oddzielaczem wody dla pompy beczkowej
das Gerät ist wartungsfreiUrządzenie nie wymaga konserwacji.
bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeitenpodczas prac serwisowo - naprawczych
Führungen und Maschinenelemente wartungsfreiprowadnice oraz elementy maszyny nie wymagające konserwacji
Inspektion, Wartungs- und ReinigungsvorschriftenPrzepisy dotyczące kontroli, konserwacji i czyszczenia
praktisch wartungsfreie doppeltwirkende Zylinderpraktycznie bezawaryjne cylindry o podwójnym działaniu
Arbeitsbereich Einrichtpersonal bzw. WartungspersonalObszar roboczy nastawiaczy lub służb utrzymania ruchu
Druckluftversorgung überprüfen, Wartungseinheit überprüfenSprawdzić zasilanie sprężonym powietrzem, sprawdzić zespół przygotowania powietrza.