"Warnung" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Warnungostrzeżenie
Warnunguwaga

Beispieltexte mit "Warnung"

Warnung vor Rutschgefahrostrzeżenie przed śliską nawierzchnią
Warnung vor Quetschgefahrostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zmiażdżenia
Warnung vor Absturzgefahrostrzeżenie przed niebezpieczeństwem upadku
Warnung vor Handverletzungenostrzeżenie przed niebezpieczeństwem obrażeń rąk
Warnung vor Flurförderzeugenostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
Leuchte-Signalsäule Warnung orangeLampa sygnalizacyjna pomarańczowa - ostrzeżenia
Warnung vor heißer Oberflächeostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
Warnung vor einer Gefahrenstelleostrzeżenie przed miejscem niebezpiecznym
Warnung vor automatischem Anlaufostrzeżenie przed automatycznym uruchomieniem
Warnung vor elektromagnetischem Feldostrzeżenie przed polem elektromagnetycznym
Warnung vor feuergefährlichen Stoffenostrzeżenie przed łatwopalnymi substancjami
Warnung vor herabfallenden Gegenständenostrzeżenie przed spadającymi przedmiotami
Warnung vor gesundheitsschädlichen Stoffenostrzeżenie przed substancjami szkodliwymi dla zdrowia
Die Warnung kann in standardisierter Form erfolgen.Ostrzeżenie to można przekazywać w ujednoliconym formacie.
dieses Zeichen bedeutet Warnung vor einer GefahrenstelleSymbol ten oznacza ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem!
Andernfalls wird eine Warnung ausgegeben und das Rezept wird nicht gespeichert.W przeciwnym razie zostanie wyświetlone ostrzeżenie, a receptura nie zostanie zapisana.
Warnung des Fahrers abgeben.System ostrzegania może również zawierać element wytwarzający sygnał dźwiękowy ostrzegający kierowcę.
Warnung der Öffentlichkeit erzeugt.Urządzenie stacjonarne, często elektryczne, wydające przeszywający dźwięk w celu ostrzeżenia ludności.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Entwarnungodwołanie alarmu!
Warnungenostrzeżenia
Datenfehlerwarnungostrzeżenie o błędzie danych
Erdbebenwarnungpomiary sejsmiczne
Pufferüberlaufwarnungostrzeżenie o przepełnieniu bufora
Warnung vor Handverletzungenostrzeżenie przed obrażeniami dłoni
Warnung in Softwar aktivOstrzeżenie w oprogramowaniu aktywne
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannungostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym
Warnung vor dem Greifraum des Industrierobotersostrzeżenie przed obszarem działania robota przemysłowego
Warnung vor gefährlicher elektrischer SpannungOstrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym
Die Fehlernummern unter 500 sind Warnungen.Numery błędów poniżej 500 są ostrzeżeniami.
Mechanismus zur Frühwarnung, Vorsorge und KrisenbewältigungMechanizm wczesnego ostrzegania, gotowości i zarządzania kryzysowego
Frühwarnungen vor möglichen Liquiditätsproblemen oder schwere Betrugsfälle;wczesne ostrzeżenia dotyczące możliwości wystąpienia kłopotów płynnościowych lub poważnych oszustw;
Warnung vor schädlichen oder irritierenden Stoffen“ wird gestrichen.skreśla się znak ostrzegawczy „Substancja szkodliwa lub drażniąca”;
Warnung vor einer allgemeinen Gefahr“ wird folgende Fußnote hinzugefügt:dodaje się następujący przypis odnoszący się do znaku ostrzegawczego „Ogólne niebezpieczeństwo”:
warnung.Steruje ona również włączaniem urządzeń sygnalizacyjnych, na przykład przypominających o zapięciu pasów bezpieczeństwa i sygnalizujących nadmierną prędkość.
warnungen;podejmuje proporcjonalne działanie w przypadku niespełnienia wymogów, w tym w razie potrzeby ogłasza pilny alarm bezpieczeństwa;