"Verteilung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch

Verteilungrozdział
Verteilungdystrybucja

Beispieltexte mit "Verteilung"

räumliche Verteilungrozmieszczenie geograficzne
Verteilung pro Kopfrozkład na głowę
Verteilung der Hilferozdział pomocy
Verteilung der Produktiondystrybucja produkcji
Verteilung pro Beschäftigtemrozkład na osobę pracującą
Verteilung an die MitarbeiterRozprowadzić wśród pracowników
Verteilung an die RechtsinhaberPodział między podmioty uprawnione należnych im kwot
Verteilung und Abundanz für Thunfisch und HaieRozkład i liczebność tuńczyka i rekina
Verteilung zwischen den verschiedenen InstrumentenPrzydział środków na różne instrumenty
Verteilung der mit den wertgeminderten Aktiva verbundenen Kosten auf Staat, Anteilseigner und GläubigerPodział kosztów związanych z aktywami o obniżonej wartości między władze publiczne, udziałowców/akcjonariuszy oraz wierzycieli
Verteilung einkerniger, zweikerniger und mehrkerniger Zellen, falls ein Zytokinese-Block-Verfahren verwendet wird;dystrybucja jedno-, dwu- i wielojądrowych komórek, jeżeli stosowana jest metoda z wykorzystaniem blokera cytokinezy,
Die Bezugsgrößen der Verteilung.Elementy danych o rozkładzie zjawiska.
geografische Verteilung der Bevölkerungrozkład zaludnienia
Haftfähigkeit und Verteilung an SaatgutPrzyczepność i rozkład na nasionach
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität,produkcja i dystrybucja energii elektrycznej,
die Verteilung der Fördermittel der Union;dystrybucja finansowania unijnego;
Die statistischen Werte, die die Verteilung bilden.Wartości danych statystycznych składające się na rozkład zjawiska.
Marktrücknahmen oder kostenlose Verteilung ihrer Erzeugnisse;lub bezpłatna dystrybucja produktów;
Anzahl und geografische Verteilung der teilnehmenden Finanzmittler;liczba i rozmieszczenie geograficzne uczestniczących pośredników finansowych;

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Energieverteilungdystrybucja energii
Stimmenverteilungrozkład głosów
Einkommensumverteilungredystrybucja dochodu
Vermögensverteilungpodział bogactwa
Sitzverteilungpodział miejsc
ausgeglichene Gewichtsverteilungrównomierny rozkład obciążenia
unausgeglichene Gewichtsverteilungniezrównoważony rozkład obciążenia
Verteilungs- und ZuteilungsplanPlan dystrybucji i przydziału
Eigenbeitrag und LastenverteilungWkład własny i podział obciążeń
Artenverteilung (von )Rozmieszczenie gatunku ()
eine fakultative Umverteilungsprämie;dobrowolnej płatności redystrybucyjnej;
Primäres Einkommensverteilungskonto (II.1.2)Rachunek podziału pierwotnego dochodów (II.1.2)
Verteilungs- und Verwendungskonten (II)Rachunki podziału i wykorzystania dochodów (II)
Verteilung, Abundanz, Biomasse, Rekrutierung für Zielart Kabeljau und andere ArtenRozkład, liczebność, biomasa, rekrutacja gatunku docelowego dorsza i innych gatunków
Anhang 1 - Mindestwinkel für die räumliche LichtverteilungZałącznik 1 – Minimalne kąty rozsyłu światła w przestrzeni
Anhang 3 — Mindestwinkel für die räumliche LichtverteilungZałącznik 3 – Kąty minimalne wymagane dla rozsyłu światła w przestrzeni
Energieumwandlung, -übertragung bzw. -fernleitung und -verteilungPrzetwarzanie, przesył i rozdział energii
Der Netzmanager stellt sicher, dass die zentrale Flugplanverarbeitung und -verteilungMenedżer sieci dopilnowuje, aby w ramach scentralizowanego systemu przetwarzania i dystrybucji planów lotu:
Zur Bestimmung der Korngrößenverteilung:Do oznaczania zróżnicowania wielkości cząstek:
Der Status der statistischen Datenverteilung.Status rozkładu danych statystycznych.
Eigenbeitrag des begünstigten (lastenverteilung)Wkład własny beneficjenta (podział obciążeń)
optimale Kräfteverteilung durch spezielle Gelenkscheibeoptymalny rozkład sił dzięki specjalnej tarczy przegubowej
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept)Rachunek podziału wtórnego dochodów
Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungenProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
Installation von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungenUsługi instalowania aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej