"Verfahren" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Verfahrenmetoda
Verfahrenprzemieszczanie po podłożu

Beispieltexte mit "Verfahren"

chemisches Verfahrenproces chemiczny
biologisches Verfahrenproces biologiczny
physikalisches Verfahrenproces fizyczny
technologisches Verfahrenproces technologiczny
parlamentarisches Verfahrenprocedura parlamentarna
Verfahren der Zustimmungprocedura zgody
Verfahren der Equity-MethodeProcedury metody praw własności
Verfahren der HaushaltsdisziplinProcedura dyscypliny budżetowej
Verfahren zur PersonaleinstellungProcedura rekrutacji personelu
Verfahren der VerwaltungszusammenarbeitProcedury współpracy administracyjnej
Verfahren für die StaubprüfungProcedura badania odporności na kurz
Verfahren in Bezug auf Amtshilfe;procedur związanych z pomocą administracyjną;
Verfahren im Schneidgang oder EilgangSposób postępowania podczas cięcia i szybkiego przesuwu
Verfahren vor dem Untersuchungsrichterśledztwo
Verfahren der Sicherheitsschulung des PersonalsProcedura szkolenia z zakresu ochrony dla personelu
Verfahren auf Startposition des Gewindefräszyklusprzejazd na pozycję startową cyklu frezowania gwintu
Verfahren für Amtshilfeersuchen und InformationsaustauschWniosek o wzajemną pomoc i procedury wymiany informacji
Marktanteil — alle VerfahrenUdział w rynku – oba systemy
Artikel 26: Wahl der VerfahrenArtykuł 26: Wybór procedury
Artikel 44: Wahl der VerfahrenArtykuł 44: Wybór procedury
Handrad S-Einheit oben verfahrenRuch w górę pokrętła zespołu S
Handrad S-Einheit unten verfahrenRuch w dół pokrętła zespołu S
Antrag auf beschleunigtes VerfahrenWniosek o zastosowanie trybu przyspieszonego
Fugenschneider an den Schiebegriffen verfahrenprzesuwać maszynę do wycinania szczelin za pomocą uchwytów do popychania
Das Verfahren ist kostenlos.Postępowanie jest bezpłatne.
das Verfahren der UnfallaufnahmePostępowanie w razie wypadku
wird bei jedem Verfahren angesteuertbędzie sterowany przy każdym przemieszczaniu się
Joystick zum Verfahren der ArbeitselementeJoystick do sterowania elementami roboczymi
allternative Verfahren zur Streitbeilegungalternatywne metody rozwiązywania sporów
Önologische Verfahren und AnalysemethodenPraktyki enologiczne i metody analizy
Außerdem wird folgendes Verfahren angewandt:Dodatkowo stosuje się następującą procedurę:

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Bearbeitungsverfahrenmetoda obróbki
Prüfverfahrenmetoda pomiaru
Stichprobenverfahrenpobieranie prób
Elektroverfahrenproces elektryczny
Verwaltungsgerichtsverfahrenpostępowanie administracyjne
vorläufiges Zollverfahrenprocedura celna zawieszająca opłaty
gerichtliches Vergleichsverfahrenugoda sądowa
gemeinschaftliches Versandverfahrentranzyt WE
angewandtes Konformitätsbewertungsverfahrenzastosowana metoda oceny zgodności
angewandtes Konformitätsbewertungsverfahrenzastosowana procedura oceny zgodności
Suchverfahren, AlgorithmusProcedura wyszukiwania - algorytm
Vertragsverletzungsverfahren (EU)postępowanie w sprawie naruszenia przepisów prawa (UE)
Verfahrensordnung des AufsichtsgremiumsRegulamin Rady ds. Nadzoru
nach dem Farbeindringverfahrenwedług metody wnikania farby
Artikel 165 EntlastungsverfahrenArtykuł 165 Procedura udzielania absolutorium
Artikel 29: VerhandlungsverfahrenArtykuł 29: Procedura konkurencyjna z negocjacjami
Anträge und GenehmigungsverfahrenProcedura składania wniosków i zatwierdzania
Schnittlänge im Nachschubverfahrendługość cięcia w trybie posuwowym
Zollverfahren der EUprocedura celna UE
Zulässigkeit des Verfahrensdopuszczalność postępowania
Allgemeines Auswahlverfahren (EU)konkurs (UE)
Annullierung des VergabeverfahrensUnieważnienie procedury udzielenia zamówienia
Fehler bei Wahlverfahreninitialiserungbłąd przy inicjalizacji procesu wybierania
Verfahren zur Annahme von ProgrammenProcedura przyjmowania programów
Verfahren zur Gewinnung der SpirituoseMetoda otrzymywania napoju spirytusowego
Verfahren zur Überprüfung der BewertungProcedura przeglądu oceny
Verfahren zur Aufbereitung von Rohfördergut.Technika zaprojektowana w celu przeprowadzenia prób oczyszczenia i wzbogacenia materiału pochodzącego z kopalni.
Verfahren zur Bestimmung des Gärungsabschlusses:Metoda zastosowana do określenia końca fermentacji:
Verfahren nach Aufforderung zur InteressenbekundungProcedura obejmująca zaproszenie do wyrażenia zainteresowania
Verfahren zur Abtretung von VermögensgegenständenProcedura zbycia rzeczowych aktywów trwałych
C. Probenahmestellen und -verfahrenC. Punkty i procedura pobierania próbek
Zeitplan für das EntlastungsverfahrenHarmonogram procedury udzielania absolutorium
Ahndung des Verstosses – VergleichsverfahrenKary za naruszenie przepisów — postępowanie ugodowe
Durchführungsbefugnisse nach dem PrüfverfahrenUprawnienia wykonawcze zgodnie z procedurą sprawdzającą
systematische Erkundung mittels Kernbohrverfahrenszczegółowe wiercenie poszukiwawcze rdzeniowane
Konvergenz von aufsichtlichen ÜberprüfungsverfahrenKonwergencja procesu przeglądu nadzorczego
Interinstitutionelle Zusammenarbeit im HaushaltsverfahrenWspółpraca międzyinstytucjonalna w procedurze budżetowej
alle normalen und Notverfahren,wszystkie procedury normalne i awaryjne;
Antrags-, Auswahl- und Zahlungsverfahren;procedur składania i wyboru wniosków oraz procedur wypłaty;
Allgemeine Kontrollverfahren im SeeverkehrOgólne procedury odprawy w ruchu morskim
Annahme eines neuen Steuerverfahrenskodexes;przyjęcie nowego kodeksu postępowania podatkowego;
Beschreibung des einzelnen VerfahrensschrittsOpis danego etapu procesu:
Beschreibung des statistischen Messverfahrens.Opis statystycznej metody pomiaru.
Akkreditierungsverfahren für die UntersuchungsmethodeProcedura akredytacji dla metody analitycznej