"Unternehmensführung" auf Polnisch


Unternehmensführungzarządzanie przedsiębiorstwem


Beispieltexte mit "Unternehmensführung"

Organisationsstruktur und UnternehmensführungStruktura organizacyjna I ład korporacyjny
Inkraftsetzen der Rechtsvorschriften über Unternehmensführung.Należy wprowadzić w życie przepisy na temat zarządzania przedsiębiorstwami.
Sind die Schwierigkeiten des Unternehmens auf ein unzulängliches System der Unternehmensführung zurückzuführen, müssen geeignete Anpassungen vorgenommen werden.Kiedy trudności przedsiębiorstwa są wynikiem uchybień istniejących w systemie ładu korporacyjnego, należy wprowadzić odpowiednie zmiany.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Unternehmensführungskulturnadzór korporacyjny
Strukturen der verantwortlichen Unternehmensführung, Transparenz und Offenlegung sind für eine solide Vergütungspolitik von wesentlicher Bedeutung.Struktury właściwego zarządzania, przejrzystość i ujawnianie informacji stanowią zasadnicze elementy należytej polityki wynagrodzeń.
Die Institute legen hinsichtlich der Unternehmensführungsregelungen folgende Informationen offen, die regelmäßig – mindestens jährlich – aktualisiert werden:W odniesieniu do zasad zarządzania instytucje ujawniają następujące informacje wraz z regularnymi, przynajmniej corocznymi aktualizacjami: