"Umgebungsbedingungen" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Umgebungsbedingungenwarunki otoczenia

Beispieltexte mit "Umgebungsbedingungen"

Für Stoffe, die in der PM10-Fraktion zu analysieren sind, bezieht sich das Probenahmevolumen auf die Umgebungsbedingungen.Dla substancji, które analizowane są we frakcji pyłu PM10, wielkość próbek odnosi się do warunków otoczenia.
das Gerät muss bei normalen Umgebungsbedingungen gelagert werdenUrządzenie należy przechowywać w normalnej temperaturze otoczenia
die Umgebungsbedingungen für den Aufstellungsort sind in Kapitel 1 beschriebenWarunki otoczenia w miejscu ustawienia są opisane w rozdziale 1.
Die in Kap. „Technische Daten“ genannten Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.Należy przestrzegać i utrzymywać warunki otoczenia opisane w rozdziale „Dane techniczne”.
Betrieb in Flugleistungsklasse 3 ist über einem Gebiet mit schwierigen Umgebungsbedingungen nicht erlaubt.Operacji w klasie osiągów 3 nie wykonuje się w środowisku nieprzyjaznym.
Der Flugbetrieb darf nur in einem Gebiet ohne schwierige Umgebungsbedingungen durchgeführt werden, ausgenommenOperacje wykonuje się wyłącznie w przyjaznym środowisku, z wyjątkiem:
Hubschrauberbetrieb über einem Gebiet mit schwierigen Umgebungsbedingungen außerhalb eines dicht besiedelten GebietsOperacje z użyciem śmigłowców w nieprzyjaznym środowisku poza obszarem gęsto zaludnionym
aller Hubschrauber, die von einem Hubschrauberlandedeck in einem Gebiet mit schwierigen Umgebungsbedingungen betrieben werden,każdego śmigłowca lecącego z lądowiska śmigłowcowego położonego w nieprzyjaznym środowisku,

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

die Umgebungsbedingungen, insbesondere:warunki otoczenia, w szczególności:
Genehmigung des Hubschrauberbetriebs über einem Gebiet mit schwierigen Umgebungsbedingungen außerhalb eines dicht besiedelten GebietsZatwierdzenie operacji śmigłowcowych w nieprzyjaznym środowisku poza obszarem gęsto zaludnionym
Zusätzliche Anforderungen an Hubschrauber, die Flugbetrieb über der offenen See in einem Seegebiet mit schwierigen Umgebungsbedingungen durchführenDodatkowe wymagania dotyczące śmigłowców wykonujących operacje morskie w nieprzyjaznym środowisku na morzu
Der Hersteller muss gewährleisten, dass das Emissionsminderungssystem unter allen Umgebungsbedingungen und insbesondere bei niedrigen Umgebungstemperaturen seine Emissionsminderungsfunktion erfüllt.Producenci muszą zagwarantować, że układ kontroli emisji będzie pełnił swoją funkcję polegającą na kontroli emisji we wszystkich warunkach otoczenia, zwłaszcza w niskich temperaturach otoczenia.