"Umfeld" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Umfeldotoczenie

Beispieltexte mit "Umfeld"

Umfeld des Erdinnerenśrodowisko geologiczne we wnętrzu Ziemi
Umfeld der Erdoberflächeśrodowisko geologiczne na powierzchni Ziemi
tektonisch bestimmtes Umfeldśrodowisko geologiczne zdefiniowane tektonicznie
sie wurden vor der Verbringung in das zeckensichere Umfeldprzed przeniesieniem do otoczenia zabezpieczonego przed kleszczami zostały:
Vorbereitende Maßnahme — Verbreitung von audiovisuellen Werken im digitalen UmfeldDziałanie przygotowawcze — Rozpowszechnianie dzieł audiowizualnych w środowisku cyfrowym
Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im neuen finanziellen UmfeldDziałanie przygotowawcze — Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w nowym otoczeniu finansowym
Lagerstätten, die in einem marin-vulkanischen Umfeld entstanden sind.Złoża mineralne powstałe w morskim środowisku wulkanicznym.
Baumaßnahmen oder Änderungen der Flächennutzung im Umfeld des Flugplatzes;każdego zagospodarowania gruntów lub zmian ich sposobu użytkowania w strefie lotniska;
Physikalisch-chemisches Umfeld (Bildungsraum und Bildungsmillieu), in dem das geologische Ereignis stattfindet.Fizyczne otoczenie, w którym zachodzi zdarzenie geologiczne.
Derartige Investitionen können ein Umfeld schaffen, in dem ohne zusätzliche Hilfe weitere Investitionen getätigt werden können.Tego typu inwestycje mogą stworzyć warunki pozwalające na dalsze inwestycje, możliwe do utrzymania bez dodatkowej pomocy.
andere Verwendungen als oben aufgeführt, sind nicht erlaubt, da bei sachwidrigem Gebrauch Gefahren auftreten können, die Personen die am Gerät, oder im Umfeld arbeiten, verletzen oder Schäden am Gerät verursachen könnenWszelkie inne sposoby użytkowania wychodzące poza wyżej podany zakres są zabronione, gdyż jako niezgodne z przeznaczeniem niosą za sobą niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, a także uszkodzenia maszyny.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

die Datenflussaktivitäten, das Kontrollsystem und das Kontrollumfeld.działania w zakresie przepływu danych, system kontroli i środowisko kontroli.
Verbesserung des Unternehmensumfelds für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)Poprawa warunków środowiska gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Weitere Verbesserung des Unternehmensumfelds Durchsetzung der verbesserten Handelsgesetzgebung.Dalsza poprawa otoczenia biznesu Należy wprowadzić w życie przepisy handlowe.
Förderung eines nachhaltigen und integrativen Umfelds durch innovative Raum- und Stadtplanung.promowania zrównoważonych i integracyjnych środowisk poprzez innowacyjne planowanie i projektowanie przestrzenne i urbanistykę.
Vorbereitende Maßnahme — Förderung eines günstigeren Umfelds für Kleinstkredite in EuropaDziałanie przygotowawcze — Propagowanie w Europie bardziej przyjaznego środowiska dla mikrokredytów
Beschreibung des makroökonomischen Umfelds, in dem die Ratingagentur voraussichtlich arbeiten wird;opis otoczenia makroekonomicznego, w którym agencja ratingowa ma prowadzić działalność;
Begriffe zur Bestimmung des physikalisch-chemischen Umfelds, in dem geologische Ereignisse stattfinden.Terminy określające środowiska geologiczne, w których zachodzą zdarzenia geologiczne.