"Speisefett" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Speisefetttłuszcz jadalny

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Zuckerester von SpeisefettsäurenEstry sacharozy i kwasów tłuszczowych
Gemisch der Ammoniumverbindungen von Phosphatidsäuren aus Speisefetten und -ölen.Mieszanina związków amonowych kwasów fosfatydowych wyodrębniona z jadalnych tłuszczów i olejów.
Die Verwendung von Zuckerester von Speisefettsäuren ermöglicht die Herstellung klarer Getränke und eine verbesserte Funktionalität des zugesetzten Aromas.Stosowanie estrów sacharozy i kwasów tłuszczowych polepsza działanie środków aromatyzujących dodanych do napojów.
Dimethylpolysiloxan (E 900) kann als effizientere Alternative zu den derzeit zugelassenen Polysorbaten und Zuckerestern von Speisefettsäuren eingesetzt werden.Dimetylopolisiloksan (E 900) może być użyty jako skuteczniejsza alternatywa dla obecnie dozwolonych polisorbatów i estrów sacharozy i kwasów tłuszczowych.