"Service" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Serviceserwis

Beispieltexte mit "Service"

Service anrufenwezwać serwis
Service PersonalPersonel serwisowy
Service erfoderlichKonieczny serwis
Service und GarantieSERWIS I GWARANCJA
Service - Einstellungen KundeSerwis - ustawienia klienta
Service - Einstellungen HerstellerSerwis - ustawienia producenta
Service und Hotline des Herstellersserwis i infolinia producent
Zurück zur Auswahl ServicePowrót do wyboru menu "Serwis"
Internationale Inbetriebnahme und technischer ServiceMiędzynarodowe rozruchy urządzeń oraz serwis techniczny
von der Prozessbetrachtung bis zum weltweiten Servicezaczynając od samego procesu i kończąc na serwisie na całym świecie
Mit 2 Werkzeugtafeln, für Montage, Wartung, Service usw.zestaw z 2 tablicami narzędziowymi, przeznaczony do czynności montażowych, konserwacyjnych, serwisowych itp.
Spalte 3 (CAS-Nr.): Die Registriernummer des Chemical Abstracts Service (CAS)kolumna 3 (nr CAS): numer rejestru CAS (Chemical Abstracts Service);
Zuständige Behörde United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.Właściwy organ United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.
im Bereich der Bearbeitungsmaschine sind Warnschilder anzubringen, welche dritten Personen deutlich machen, dass am System Service und Wartungsarbeiten durchgeführt werdenW strefie działania samej maszyny obróbczej należy założyć tabliczki ostrzegawcze, informujące osoby trzecie o tym, że system znajduje się obecnie w stanie serwisowania i napraw.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Kundenservicedział obsługi klienta
Servicearbeiterpracowników serwisu
Servicemenümenu serwis
Serviceschrauberśrubokręt serwisowy
Reparaturserviceserwis naprawczy
langfristiger Kundenservicedługookresowego serwisu dla klientów
Ansprechpartner Kundendienst/ServiceOsoba kontaktowa działu obsługi klientów/serwisu
Service- bzw. ReparaturbetriebTryb serwisowo-naprawczy
für die Servicebenutzerdla użytkowników serwisowych
nur für Servicebenutzertylko dla użytkowników serwisowych
Tochtergesellschaft = SPM-ServicegesellschaftSpółka zależna = Betriebsgesellschaft SPM
Infrarot-Diagnoseschnittstelle für Servicezweckeinterfejs diagnostyczny na podczerwień służący do celów serwisowych
Serviceschalter im Schaltschrank wurde betätigtZostał użyty wyłącznik serwisowy w szafie sterowniczej.
Servicefreundlich durch einfachen Kabel- und Kohlebürstenwechselłatwa w serwisowaniu dzięki prostej wymianie kabli i szczotek węglowych
Servicestützpunkte zur Wartung und Instandhaltung von über 1.000 WindkraftanlagenPunkty serwisowe do konserwacji i utrzymania ruchu ponad 1000 farm wiatrowych
Kontaktieren Sie hierzu den KundenserviceProsimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta
RBC Investor Services Bank SARBC Investor Services Bank SA
Anforderungen an das ServicepersonalWymagania wobec personelu serwisowego
Stromkreis für Servicesteckdose im Schaltschrankobwód elektryczny dla serwisowych gniazd wtykowych w szafie sterowniczej
Von der Aggregatseite zur Service-Ebene blätternPrzejść ze strony agregatu do poziomu serwisowego
Messnorm für die Ermittlung des ServiceverhältnissesNorma dla pomiaru wartości eksploatacyjnej
an abnehmbaren Abdeckungen und Serviceöffnungen bzw. -türenPrzy zdejmowanych osłonach i otworach serwisowych, wzgl. drzwiach
Außerdem dürfte die Servicegesellschaft hinreichend rentabel sein.Poza tym Servicegesellschaft może posiadać wystarczającą rentowność.