"Schuldverschreibung" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Schuldverschreibungobligacja

Beispieltexte mit "Schuldverschreibung"

der Bonitätsbeurteilung der Schuldverschreibung zugeordnete BonitätsstufeStopień jakości kredytowej, z którym wiąże się ocena kredytowa dłużnego papieru wartościowego
Ein Investor kann zum Beispiel eine Schuldverschreibung mit festen Zinszahlungen besitzen.Na przykład inwestor może posiadać obligację o stałym oprocentowaniu.
Der Umfang der Schwankungen (d.h. wie stark sich diese Renditen verändern) hängt vom Kreditrisiko der Schuldverschreibung ab.Zakres zmienności (tj. na ile zmienne są te wyniki finansowe) zależy od ryzyka kredytowego związanego z daną obligacją.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Schuldverschreibungen mit gemischtem ZinssatzDłużne papiery wartościowe o mieszanej stopie oprocentowania
Schuldverschreibungen mit veränderlichem ZinssatzDłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie oprocentowania
Schuldverschreibungen sind begehbare Finanzinstrumente, die als Schuldtitel dienen.Dłużne papiery wartościowe to zbywalne instrumenty finansowe służące jako dowód zaciągnięcia długu.
Schuldverschreibungen sind handelbare Instrumente, die dem Nachweis einer Schuld dienen.Dłużne papiery wartościowe są zbywalnymi instrumentami stwierdzającymi zobowiązanie.
Schuldverschreibungen, bei denen gemäß dem Standardansatz für Kreditrisiken ein Risikogewicht von 150 % anzusetzen istDłużne papiery wartościowe, którym według metody standardowej dotyczącej ryzyka kredytowego przypisano by wagę ryzyka wynoszącą 150 %.
Schuldverschreibungsportfolio — Die Beratung von DMA durch die Dexia-Marktteams in Bezug auf das Schuldverschreibungsportfolio von DMA wird eingestellt.Portfel obligacji – świadczenie przez zespoły Dexii ds. rynku na rzecz DMA doradztwa w sprawie portfela obligacji DMA zostaje zarzucone.
Zinsen auf kurzfristige SchuldverschreibungenOdsetki od weksli i podobnych instrumentów krótkoterminowych
Zinsen auf langfristige SchuldverschreibungenOdsetki od obligacji i skryptów dłużnych
Wesentliche Merkmale von SchuldverschreibungenGłówne cechy dłużnych papierów wartościowych
aufgelaufene Zinsen auf begebene Schuldverschreibungenodsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych;
Eigenmittelanforderungen für gedeckte SchuldverschreibungenWymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu obligacji zabezpieczonych
Besondere Zulassungskriterien für gedeckte SchuldverschreibungenSzczególne kryteria kwalifikacji zabezpieczonych obligacji
aufgelaufene Zinsaufwendungen auf ausgegebene Schuldverschreibungenodsetki należne od wyemitowanych papierów wartościowych,