"Schiff" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Schiffstatek

Beispieltexte mit "Schiff"

Schiff im Binnenwasserstraßen- ModusStatek pływający po wodach śródlądowych
Meldeformat für Angaben zum SchiffFormat sprawozdań dotyczących informacji na temat statków
Freigabe von Schiff und BesatzungZwolnienie statku i załogi
Kontaktangaben zum Schiff (Fax, E-Mail usw.).szczegółowe dane kontaktowe statku rybackiego (faks, e-mail itp.).
Große Partien, die per Schiff befördert werdenDuże partie transportowane statkiem
sie keinen Fisch auf See auf ein anderes Schiff umladen;nie dokonuje się przeładunku żadnych ryb na morzu z takich statków na inne statki;
Mitgliedstaat (Alpha-3- ISO-Code), in dem das Schiff registriert istPaństwo członkowskie (kod ISO alfa-3), w którym statek jest zarejestrowany
Dynamische Beprobung großer Partien, die per Schiff befördert werdenDynamiczne pobieranie próbek z dużych partii transportowanych statkiem
die Namen aller Klassifikationsgesellschaften, von denen das Schiff klassifiziert ist;nazwy wszelkich towarzystw klasyfikacyjnych, przez które statek został sklasyfikowany;

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Schiffbauprzemysł stoczniowy
Schiffsbaubudowa statków
Schiffbaubudownictwo okrętowe
Seeschifffahrtsrechtprawo morskie
Binnenschiffsflotteflota śródlądowa
Europäische Binnenschifffahrts-UnionEuropejska Unia Żeglugi Śródlądowej
Internationale Seeschifffahrts-OrganisationMiędzynarodowa Organizacja Morska
Schiffbau (innere Türen)Przemysł stoczniowy (drzwi wewnętrzne statków)
Schiffs- und Flugpersonalzałoga
Schiffsgeschwindigkeit und -kurs.prędkość i kurs statku.
Freiheit der Schifffahrtwolność żeglugi
Navigation von Raumschiffenastronautyka
Fischerei mit Fabrikschiffenrybołówstwo przemysłowe
Verunreinigung durch Schiffezanieczyszczenie przez statki
die jährliche Schiffsrecyclinghöchstkapazität.maksymalna roczna wielkość recyklingu statków.
Schiffsname (früherer Name) [2]Nazwa statku (poprzednia nazwa) [2]
Schiffbau (ohne Boots- und Yachtbau)Produkcja statków i konstrukcji pływających
Schiffe und Bestandteile, wie folgt:a. jednostki pływające i elementy składowe, takie jak:
Schiffe mit weniger als 500 Bruttoraumzahl (BRZ);statków o pojemności brutto (GT) mniejszej niż 500;
Schiffe werden den folgenden Besichtigungen unterzogen:Statki poddawane są następującym przeglądom:
Schiffsmanagementgesellschaften arbeiten ausschließlich für die Eigner.Armatorzy są jedynymi klientami podmiotów zarządzających statkami.
Schiffskörper-Durchführungen oder -Steckverbinder für Lichtwellenleiter;Penetratory światłowodowe do kadłubów lub łączniki;
die Namen der Patrouillenschiffe;nazwy statków do patrolowania połowów,
Datenformat für schiffsbezogene AngabenFormat danych dotyczących statków
Zentralkommission für die RheinschifffahrtCentralna Komisja Żeglugi na Renie
Allgemeine Anforderungen für SchiffseignerWymogi ogólne wobec właścicieli statków
die Seetüchtigkeitsbescheinigung des Schiffes;świadectwo zdolności żeglugowej statku;
Garantieregelungen für Schiffsfinanzierungen [22];program gwarancji na rzecz finansowania przemysłu stoczniowego [22];
Die Binnenschifffahrtsinfrastruktur umfasst insbesondereInfrastruktura śródlądowych dróg wodnych składa się w szczególności z: