"Ruhezeit" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Ruhezeitczas wolny od pracy

Beispieltexte mit "Ruhezeit"

wöchentliche Ruhezeitodpoczynek tygodniowy
der Verkürzung der Flugdienstzeit im Anschluss an die verkürzte Ruhezeit.skrócenie okresu pełnienia czynności lotniczych następującego po skróconym okresie wypoczynku.
der Verlängerung der darauffolgenden Ruhezeit undwydłużenie następnego okresu wypoczynku; oraz
Empfohlene Ruhezeit zwischen Entladeschluss und Ladebeginn: …Zalecany okres spoczynku pomiędzy zakończeniem rozładowania i rozpoczęciem doładowania: …
Zwischen zwei aufeinander folgenden Prüfungen an ein und demselben Bein ist eine Ruhezeit von mindestens dreißig Minuten einzuhalten.Między kolejnymi badaniami przeprowadzanymi na tej samej nodze powinno upłynąć co najmniej 30 minut.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

der verkürzten Mindestruhezeit;minimalny skrócony okres wypoczynku;
Ruhezeiten und Tagen, die von jeder dienstlichen Verpflichtung frei sind, undokresach wypoczynku i dniach wolnych od służby; oraz
Mindestruhezeit an der HeimatbasisMinimalny okres wypoczynku w bazie macierzystej
Mindestruhezeit außerhalb der HeimatbasisMinimalny okres wypoczynku poza bazą macierzystą
die Arbeitsunterbrechungen und die Tagesruhezeiten,przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku;
Wiederkehrende verlängerte Ruhezeiten zur ErholungRegularne wydłużone okresy wypoczynku regeneracyjnego
Füttern und Tränken, Beförderungsdauer und RuhezeitenPojenie i karmienie, czas trwania podróży oraz okresy odpoczynku
Berichte über längere Flugdienstzeiten und kürzere Ruhezeiten.meldunki dotyczące wydłużeń okresu pełnienia czynności lotniczych i skróconych okresów wypoczynku.
der jedem Besatzungsmitglied zugewiesenen Mindestruhezeit während des Flugs;minimalnego czasu na wypoczynek w trakcie lotu przydzielonego każdemu członkowi załogi;