"Recycling" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Recyclingrecykling

Beispieltexte mit "Recycling"

Maximierung von Recycling und Wiederverwendung;maksymalizacja recyklingu i ponownego wykorzystywania,
Leitlinien für das Recycling von Schiffen [6]IV.Wytyczne dotyczące recyklingu statków [6]IV.
Ohne Recycling gehen wertvolle Ressourcen verloren.Brak recyklingu powoduje utratę cennych zasobów.
Verwendung von Tetrachlorkohlenstoff für das Recycling von Chlor im Endgas bei der Chlorproduktion;stosowanie tetrachlorku węgla w odzyskiwaniu chloru w gazie resztkowym z procesu wytwarzania chloru;
Die Kunststoffteile sind nach Material gekennzeichnet und können daher dem Recycling zugeführt werden.części z tworzywa sztucznego z oznaczeniem materiałowym umożliwiającym obróbkę surowców wtórnych (recykling).
Bei der Vorbereitung zur Ablieferung eines Schiffes zum Recycling gehen die Schiffseigner wie folgt vor:W trakcie przygotowań do wysłania statku w celu poddania go recyklingowi właściciele statków:
Informationen für das Zerlegen, das Recycling oder die Entsorgung nach der endgültigen Außerbetriebnahme;informacje dotyczące demontażu, recyklingu lub usuwania po zakończeniu eksploatacji;

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Kapitalrecyclingrecyrkulacja kapitału
Recyclingproduktprodukt wtórny
Recycling-Technologietechnologia recyklingu
die jährliche Schiffsrecyclinghöchstkapazität.maksymalna roczna wielkość recyklingu statków.
Recyclingquote des Cadmiumgehalts (RCd) [7]:Stopień recyklingu Cd (RCd) [7]:
Recyclingunternehmen (z. B. Demontage von Heizöltanks)firma utylizująca odpady (np. demontaż pojemników na olej opałowy)
Recyclingeffizienz eines Batterie-Recyclingverfahrens (sonstige Batterien)Wydajność recyklingu dla procesu recyklingu baterii (inne baterie)
Recyclingeffizienz eines Batterie-Recyclingverfahrens (Blei-Säure-Batterien)Wydajność recyklingu dla procesu recyklingu baterii (baterie ołowiowo-kwasowe)
Recyclingeffizienz eines Batterie-Recyclingverfahrens (Nickel-Cadmium-Batterien)Wydajność recyklingu dla procesu recyklingu baterii (baterie niklowo-kadmowe)
sie erstellt einen Schiffsrecyclingplan;przygotować plan zakładu recyklingu statków;
Lebensendekosten, z. B. Sammlungs- und Recyclingkosten;koszty związane z wycofaniem z eksploatacji, takie jak koszty zbiórki i recyklingu;
Beschreibung des gesamten Batterie-Recyclingverfahrens [2]:Opis pełnego procesu recyklingu baterii [2]:
nachteilige Auswirkungen des Schiffsrecyclings auf die Umwelt;szkodliwego wpływu na środowisko powstałego na skutek recyklingu statków;
Der Schiffsrecyclingplan muss folgende Anforderungen erfüllen:Plan recyklingu statku:
Die Recyclingeffizienz eines Recyclingverfahrens wird wie folgt berechnet:Wydajność recyklingu dla procesu recyklingu oblicza się w następujący sposób:
Dazu muss das Schiffsrecyclingunternehmen insbesondere folgende Anforderungen erfüllen:W szczególności przedsiębiorstwo recyklingu statków: