"Politik" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Politikpolityka

Beispieltexte mit "Politik"

öffentliche Politikpolityka władz publicznych
internationale Politikpolityka międzynarodowa
Politik der Zusammenarbeitpolityka współpracy
Politik im audiovisuellen Bereichpolityka audiowizualna
Politik der chinesischen RegierungIstnienie polityki rządu ChRL
Politik der Union zur Bekämpfung der Verbreitung leichter WaffenPolityka unijna w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania broni lekkiej
EU-Politik - nationale Politikpolityka unijna - polityka krajowa
Instrument für Analyse und PolitikSchemat dla analiz i polityki
Die Ratingagenturen begründen in diesem Fall ihre diesbezügliche Politik.Agencja ratingowa wyjaśnia wybrane podejście.
das Partnerland verfolgt eine auf Stabilität ausgerichtete makroökonomische Politik.państwo partnerskie wprowadziło polityki makroekonomiczne ukierunkowane na stabilność.
Verbesserung der Einbeziehung von Umwelt- und Klimabelangen sowie Kohärenz der Politik.lepszej integracji działań na rzecz środowiska i klimatu oraz większej spójności polityki;
die effektive Ausführungsrate der Haushaltsausgaben für die entsprechende Maßnahme oder Politik.poziomu wydatków operacyjnych z budżetu odpowiadającego danym działaniom lub polityce.
Vorbereitende Maßnahme — Europäische Union-Asien — Integration der Konzeption und der Durchführung von PolitikDziałanie przygotowawcze — Unia Europejska-Azja — Integracja polityki i praktyki
Ausweitung der Politik auf PrivatbankenRozszerzenie polityki na banki prywatne
Einhaltung der Politik und des Rechts der Europäischen UnionZgodność z politykami Unii i prawem unijnym
fordert die EIB nachdrücklich auf, diese Politik umzusetzen;wzywa EBI do wdrożenia tej polityki;
Beschreibung der Politik für die Meldung von Ratings von TochterunternehmenOpis polityki w zakresie wykazywania ratingów spółek zależnych.
Formulierung und Umsetzung einer Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums.Należy opracować i zacząć wprowadzać w życie politykę rozwoju obszarów wiejskich.
Beschreibung der Politik der Ratingagentur für beauftragte und unbeauftragte Ratings.Opis polityki agencji ratingowej w zakresie ratingów zamówionych i niezamówionych.
Maschinelle Übersetzungen sind ein wesentliches Element der Politik der Europäischen Union.Tłumaczenia maszynowe są kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Geopolitikgeopolityka
Politikerpolityk
Blockpolitikpolityka Wschód-Zachód
Bankpolitikpolityka bankowa
Baupolitikpolityka budowlana
europäische Sozialpolitikeuropejska polityka społeczna
europäische Rüstungspolitikeuropejska polityka zbrojeniowa
einheitliche Wechselkurspolitikjednolita polityka kursów walut
europäische Verteidigungspolitikeuropejska polityka obronna
Europäische NachbarschaftspolitikEuropejska Polityka Sąsiedztwa
Geld- und Kreditpolitikpolityka walutowa
Risikomanagementziele und -politikCele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem
Industriepolitik der EUpolityka przemysłowa UE
Forschungspolitik der EUpolityka badań naukowych UE
Beschäftigungspolitik der EUpolityka zatrudnienia UE
Beschreibung der Dividendenpolitik.Opis polityki dywidendy.
Das Teilprogramm „KlimapolitikPodprogram działań na rzecz klimatu
Politikbereiche im Überblick vorgesehen ist.poszczególne dziedziny polityki.
G. Entwicklung der KMU-PolitikG. Opracowanie polityki dotyczącej MŚP
Anpassung der Mittel für die KohäsionspolitikDostosowanie pul środków finansowych na politykę spójności
Zweck und Grundsätze der RückforderungspolitikCel i zasady polityki odzyskiwania pomocy
Allgemeine Bestimmungen der Gemeinsamen AgrarpolitikPrzepisy ogólne wspólnej polityki rolnej
Kurzüberblick über die bisherige RückforderungspolitikRys historyczny polityki odzyskiwania pomocy
LEBENSMITTELSICHERHEIT SOWIE VETERINÄR- UND PFLANZENSCHUTZPOLITIKBEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, POLITYKA WETERYNARYJNA I FITOSANITARNA
zur Einsetzung regionaler Beiräte für die Gemeinsame Fischereipolitikustanawiająca Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa
Abkommen über die Sozialpolitik (EU)Porozumienie w sprawie polityki społecznej (UE)
eine Beschreibung der Revisionspolitik,opis polityki rewizyjnej,
Forschung und andere interne PolitikbereicheBadania naukowe i inne polityki wewnętrzne
Berichterstattung über Politiken und MaßnahmenSprawozdawczość w zakresie polityk i środków
Generaldirektion Interne Politikbereiche (GD IPOL)Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej (DG IPOL)
Schwerpunktbereiche des Teilprogramms "Klimapolitik"Priorytetowe obszary podprogramu działań na rzecz klimatu
Weiterentwicklung der Ausbildungs- und Einstellungspolitik.Należy opracować politykę w zakresie szkoleń i rekrutacji.