"Piktogramm" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Piktogrammpiktogram

Beispieltexte mit "Piktogramm"

Piktogramm für Informationenpiktogram informacji
Piktogramm für Handverletzungpiktogram obrażeń rąk
Piktogramm auf der Maschinepiktogram na maszynie
Piktogramm für elektrischen SchlagPiktogram porażenia prądem elektrycznym
Piktogramm zur allgemeinen GefahrenkennzeichnungPiktogram dotyczący ogólnego oznakowania niebezpieczeństwa
Piktogramm wie abgebildet: EU-Logo und Etikettenkopf: Breite: 86 mm, Höhe: 17 mm.Piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE + etykieta efektywności energetycznej: szerokość: 86 mm, wysokość: 17 mm.
Piktogramm für Sicherheitshandschuhe, das zum Tragen von Sicherheitshandschuhen auffordert.Piktogram rękawic ochronnych, który wzywa do założenia rękawic ochronnych.
Piktogramm wie abgebildet: EU-Logo und Energie-Logo (kombiniert): Breite: 30 mm, Höhe: 9 mm.Piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE i logo energii (umieszczone obok siebie): szerokość: 30 mm, wysokość: 9 mm.
Leuchtmittel-Symbol: Piktogramm wie abgebildet.Logo żarówki: piktogram zgodny z rysunkiem.
Dieses Piktogramm kommt in Verbindung mit Sicherheitshinweisen vor.Ten piktogram pojawia się w połączeniu ze wskazówkami bezpieczeństwa.
Das entsprechende Piktogramm ist nur bei Anzeige dieses Fehlers sichtbar.Odpowiedni piktogram widoczny jest tylko przy sygnalizacji tego błędu.
Das Piktogramm enthält ein Signalwort, das erkennen lässt, wie groß die Gefahr ist.Piktogram zawiera hasło sygnałowe, które pozwala rozpoznać, jak duże jest zagrożenie.
Die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind mit einem Piktogramm gekennzeichnet.Wskazówki bezpieczeństwa są oznaczone w niniejszej instrukcji obsługi przy pomocy piktogramów.
Dieses Piktogramm dient zur Kennzeichnung wichtiger Anweisungen, zusätzlicher Informationen und Hinweise.Niniejszy piktogram służy do oznaczania ważnych instrukcji, dodatkowych informacji i wskazówek.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Piktogramme für Sicherheitshinweise und InformationenPiktogramy związane ze wskazówkami bezpieczeństwa i informacjami
Die Bedeutung dieser Piktogramme wird im Folgenden beschrieben.Znaczenie tych piktogramów opisane jest poniżej.
In dieser Bedienungsanleitung sind Textabschnitte mit Piktogrammen gekennzeichnet.W niniejszej instrukcji obsługi fragmenty tekstu są oznaczone piktogramami.
Den Marktteilnehmern sollte daher die Möglichkeit gegeben werden, die Angaben durch Piktogramme zu ergänzen.Z tego powodu należy umożliwić podmiotom gospodarczym uzupełnianie użytych określeń piktogramami.
Dieser Hinweis muss mindestens aus einem Schild bestehen, das eindeutige Warnpiktogramme wie nachstehend beschrieben enthält.Informacja ta musi składać się co najmniej z etykiety z wyraźnymi piktogramami ostrzegawczymi, zgodnymi z poniższym rysunkiem.