"Physik" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Physikfizyka

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Geophysikgeofizyka
Kernphysikfizyka jądrowa
Plasmaphysikfizyka plazmy
Laserphysikfizyka laserowa
physikalisches Verfahrenproces fizyczny
geophysikalische Umweltśrodowisko geofizyczne
Kampagne aerogeophysikalischer Messungen.Kampania pomiarów geofizycznych dokonywanych z powietrza.
detaillierte geophysikalische Untersuchungenszczegółowa rejestracja geofizyczna
Zusätzliche physikalische GefahrenindikatorenDodatkowe informacje o zagrożeniach fizycznych
Physikalische und chemische EigenschaftenFizyczne i chemiczne cechy charakterystyczne:
Physikalisch-chemische Eigenschaften von Rinder-LactoferrinWłaściwości fizyczno-chemiczne laktoferyny bydlęcej
Physikalische, chemische und/oder sensorische EigenschaftenWłaściwości fizyczne, chemiczne lub organoleptyczne
Physikalische und chemische Eigenschaften sowie organoleptische MerkmaleFizyczne, chemiczne i organoleptyczne cechy charakterystyczne
physikalische und chemische Eigenschaften sowie organoleptische Merkmale.fizyczne, chemiczne i organoleptyczne cechy charakterystyczne.
Physikalisch-chemische Eigenschaften von synthetischem Zeaxanthin TrocknungsverlustWłaściwości fizyczno-chemiczne zeaksantyny Strata przy suszeniu
physikalisch-chemische Eigenschaften, die für die Durchführung der Studie relevant sind;właściwości fizykochemiczne istotne dla przeprowadzenia badania,
Art des geophysikalischen Profils.Typ profilu geofizycznego.
Art der geophysikalischen Kampagne.Typ kampanii geofizycznej.
Rang einer geophysikalischen Station.Ranga stacji geofizycznej.
Art der geophysikalischen Untersuchung.Rodzaj badania geofizycznego.
Art des geophysikalischen MessstreifensTyp pasa pomiaru geofizycznego.
Bezeichnung des geophysikalischen Netzes.Nazwa sieci geofizycznej.
mit folgenden physikalischen Eigenschaften:o następujących właściwościach fizycznych: