"Personen" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Personenosób

Beispieltexte mit "Personen"

Schutz von Personenochrona osób
Anzahl der PersonenLiczba osób
Verbrechen gegen Personenprzestępstwo przeciwko osobie
Beförderung von PersonenSposób przewozu osób
Steuer natürlicher Personenpodatek dochodowy od osób fizycznych
Personen nach Artikel 1 Nummer 3Osoba, o której mowa w art. 1 pkt 3
Personen und Einrichtungen nach Artikel 2Osoby i podmioty, o których mowa w art. 2.
Personen an Bord eines Sportbootes oder eines Sport- oder Geschäftsflugzeugs,podróżujących na pokładzie rekreacyjnych jednostek pływających oraz turystycznych lub służbowych statków powietrznych;
Tragen der Säge mit zwei PersonenPrzenoszenie traka przez dwie osoby
Anhörung der betreffenden PersonenWysłuchanie zainteresowanych stron
Entgeltkategorie für natürliche PersonenRodzaj honorarium pobieranego od osób fizycznych
Benachrichtigung der Teilnehmer oder PersonenPowiadomienie abonenta lub osoby fizycznej
Anzahl der betroffenen Teilnehmer oder PersonenLiczba abonentów lub osób fizycznych, których dotyczy naruszenie
Anzahl der benachrichtigten Teilnehmer oder PersonenLiczba powiadomionych abonentów lub osób fizycznych
Feststellen der am stärksten benachteiligten PersonenOkreślenie osób najbardziej potrzebujących
Anzahl der Personen (Spalte P)Liczba osób (kolumna P)
Bevölkerung in 1000 Personen [68]Ludność w tysiącach osób [68]
Befördern von Personen ist verbotenJakikolwiek transport osób surowo wzbroniony!
Befreiung von Personen in NotfällenUwalnianie osób w NAGŁYCH PRZYPADKACH
keine Personen unter schwebenden LastenNie wolno przebywać pod zawieszonymi ładunkami.
alle genannten Personen haben teilgenommenWszystkie wyżej wymienione osoby wzięły w nim udział.
Verbot für Personen mit Herzschrittmacherzakaz wstępu osobom ze stymulatorem pracy serca

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Personenstandstan cywilny
Personenversicherungubezpieczenie osobowe
Personentariftaryfa pasażerska
Personenverkehrtransport pasażerski
Einpersonenstückmonodram
freier Personenverkehrswobodny przepływ osób
Personen- und Umweltschädenszkody osobowe i środowiskowe
Klage von Einzelpersonenskarga indywidualna
Benennung von KontaktpersonenWyznaczenie osób kontaktowych
Sitzungen von KontaktpersonenSpotkania osób kontaktowych
Lernmobilität von EinzelpersonenMobilność edukacyjna osób
Einwohner (1000 Personen)Ludność ogółem (w tysiącach osób)
Abdeckung als Personenschutzosłona zapewniająca ochronę personelu
Haushalts- und PersonenwaagenWagi do ważenia osób i wagi do stosowania w gospodarstwie domowym
Einrichtung von PersonenkontenUtworzenie osobistych rachunków posiadania
Lernmobilität von Einzelpersonen;mobilność edukacyjna osób;
Personentransport ist nicht gestattetTransportowanie osób nie jest dozwolone!
Personenbeförderung mit Kraftfahrzeugen, MpkmPrzewóz pasażerów samochodami, Mpkm
Personen- und Lastenaufzüge (ohne elektrische)Wyciągi pionowe i pochyłe (z wyłączeniem z napędem elektrycznym)
Personenbezogene Daten – Rechte natürlicher PersonenDane osobowe – prawa osób indywidualnych
Personen- und Lastenaufzüge, Rolltreppen und RollsteigeWyciągi pionowe i pochyłe, schody ruchome i chodniki ruchome
Personenschutz bei Seilbruch und Überkopf-Installationenochrona osób w przypadku pęknięcia liny.
Personenauswahl und -qualifikation / grundsätzliche Pflichtendobór i kwalifikacje osób / podstawowe obowiązki
Zur Verfügung über die Konten ermächtigte PersonenOsoby uprawnione do zarządzania rachunkami
Zur Teilnahme an Maßnahmen berechtigte RechtspersonenPodmioty prawne mogące uczestniczyć w działaniach
Rechte der von der Datenverarbeitung betroffenen PersonenPrawa osoby, której dane dotyczą
Identifikation von Gegenparteien und anderen juristischen PersonenIdentyfikacja kontrahentów i pozostałych osób prawnych
Kompetenz der mit den Überwachungstätigkeiten befassten PersonenKompetencje osób zaangażowanych w działania nadzorcze
Mögliche zusätzliche Benachrichtigung der Teilnehmer oder PersonenEwentualne dodatkowe powiadomienie abonentów lub osób fizycznych
Reinigen - darf nur durchgeführt werden von eingewiesenen AufsichtspersonenCzyszczenie maszyny wolno wykonywać jedynie przeszkolonym osobom nadzoru
die Notwendigkeit des PersonenschutzesKonieczność stosowania osobistych środków ochrony
F. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATENF. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
J. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATENJ. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Elektrische Personen- und LastenaufzügeWyciągi pionowe i pochyłe, z napędem elektrycznym
Emissionen von Personenkraftwagen, t/pkmSwoiste emisje CO2 z samochodów osobowych, t/pkm
Rechtsform (bei juristischen Personen) …Status prawny (w przypadku osób prawnych) …
Eisenbahnstrecken (Personenverkehr) und FlughäfenLinie kolejowe (pasażerskie) i porty lotnicze