"Passwort" auf Polnisch


PasswortHasło


Beispieltexte mit "Passwort"

Passwort ändernzmiana hasła
Passwort eingebenwczytanie hasła
Passwort vergessen?Zapomniałeś hasła?
falsches Passwortnieprawidłowe hasło
Bitte Passwort bestätigenPotwierdź hasło
Öffnet das Eingabefeld PasswortOtwiera pole wprowadzania hasła
Der Registerführer vergibt dann unverzüglich ein neues Passwort.Administrator rejestru niezwłocznie wydaje takie zastępcze hasła.
Jeder Bevollmächtigte hat jederzeit einen eindeutigen Benutzernamen und ein eindeutiges Passwort.W dowolnym czasie każdy upoważniony przedstawiciel otrzymuje jednoznaczną nazwę użytkownika i jednoznaczne hasło.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

geben Sie bitte das Passwort einWprowadź hasło!
Neues Passwort per E-Mail zusendenPrzyślij nowe hasło przez e-mail
Ihr Passwort wurde zurückgesetzt.Twoje hasło zostało zresetowane.
Geben Sie das betreffende Passwort ein.Wpisać odpowiednie hasło.
das werksseitig voreingestellte Passwort istHhsło ustawione fabrycznie brzmi
Bitte tragen Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein.Proszę wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło.
Das Passwort Ihres Dictindustry-Accounts wurde zurückgesetzt.Hasło do Twojego konta Dictindustry zostało zresetowane.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Passworteingabewprowadzenie hasła
Passwortfensterokno do wprowadzania hasłowa
Passwortebenepoziomy haseł
Passwortänderungs-Fensterokno do zmiany hasła
nach Passworteingabepo wprowadzeniu hasła
Tastenfolge passwortgeschütztKolejność wyboru przycisków chroniona hasłem
Änderung des PasswortsZmiana hasła
Bedienebenen und Passworteingabepoziomy obsługowe i wpisywanie haseł
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Bild zur Eingabe des PasswortesEkran wprowadzania hasła
Beispiel für eine PassworteingabePrzykład wpisywania hasła
dieses ist mit einem Passwortschutz versehenDostęp do tego okna jest chroniony hasłem.
Berechtigte können hier Passwörter und Passwortlevel vergebenOsoby uprawnione mogą w tym miejscu wprowadzać hasła i określać poziom uprawnień dostępu.
einige Eingaben bzw. angewählte Bilder sind passwortgeschütztWprowadzanie danych na niektórych ekranach wymaga podania hasła.
Prüfplan- und Prüfauftragsverwaltung, Benutzer- und Passwortverwaltungzarządzanie procedurami i zleceniami kontroli (tworzenie, edycja, kopiowanie, usuwanie)
das Passwort zum Freischalten des Konfigurationsfensters kann geändert werdenHasło do aktywowania okna konfiguracyjnego można zmienić.