"Monomere" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Monomeremonomery

Beispieltexte mit "Monomere"

Monomere Formen der Perfluorpolyalkylethertriazine oder perfluoraliphatischen Ether,Monomeryczne postaci perfluoropolialkiloeterotriazyn lub perfluoropolialkiloeterów;
Monomere insgesamt (Summe von Methylmethacrylat und Ethylacrylat): höchstens 100 mg/kg in der DispersionMonomery łącznie (suma metakrylanu metylu i akrylanu etylu): nie więcej niż 100 mg/kg w dyspersji
Monomere insgesamt (Summe von Methacrylsäure, Methylmethacrylat und Methylacrylat): höchstens 100 mg/kg in der DispersionMonomery łącznie (suma kwasu metakrylowego, metakrylanu metylu i akrylanu metylu): nie więcej niż 100 mg/kg w dyspersji
Polymerfolie, welche die folgendenen Monomere enthält:Folia polimerowa zawierająca następujące monomery:
Binder, Plastifiziermittel, Monomere und Polymere wie folgt:e. spoiwa, plastyfikatory, monomery i polimery, takie jak:
Polymere aus Ester der Acrylsäure mit einem oder mehreren der folgenden Monomere in der Kette:Polimery estrów kwasu akrylowego z jednym lub więcej następujących monomerów w łańcuchu:

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

einem Gehalt an Restmonomeren von weniger als 1 %o resztkowej zawartości monomeru poniżej 1 %
hergestellt durch kationische Polymerisation von C-5-Alken-Monomerenotrzymywana poprzez kationową polimeryzację monomerów alkenów C-5
Polydimethylsiloxan mit einem Polymerisationsgrad von 2800 Monomereinheiten (± 100)Polidimetylosiloksan o stopniu polimeryzacji 2800 (± 100) jednostek monomeru
andere synthetische Polymere aus durchschnittlich fünf oder mehr monomeren Einheiten;pozostałych polimerów syntetycznych zawierających średnio przynajmniej 5 jednostek monomeru;
Poly(vinylchlorid) in Pulverform, weder mit anderen Stoffen gemischt noch Vinylacetatmonomere enthaltend, mit:Proszek poli(chlorku winylu) niezmieszany z innymi substancjami lub zawierający monomery octanu winylu, o:
Dabei sind konstitutionelle Monomereinheiten von Polymeren, die in dieselbe Unterposition fallen, zusammenzuziehen.Do tego celu jednostki składowych monomerów należące do polimerów znajdujących się w tej samej podpozycji powinny być ujęte razem.
Poly(ethylenglycol)bis(p-dimethyl)aminobenzoat mit durchschnittlicher Polymerkettenlänge von weniger als 5 MonomerenBis(p-dimetylo)aminobenzoesan poli(glikolu etylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru