"Mühe" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Mühefatyga

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Höheneinstellung rasch und mühelos durch Einstellschraubeszybkie i proste ustawianie wysokości za pomocą śruby regulacyjnej.
Die Überwachungsbehörde wird sich daher grundsätzlich darum bemühen, binnen zwölf Monaten:Dlatego też zasadniczo w ciągu dwunastu miesięcy Urząd dołoży starań, by:
Insbesondere bemühen sie sich um eine gleichzeitige Durchführung von Ermittlungs- und Durchsetzungsmaßnahmen.W szczególności starają się one przeprowadzać jednoczesne dochodzenia i środki służące egzekwowaniu przepisów prawnych.
Sofern ihr die erforderlichen Daten vorliegen, wird sie sich auch bemühen, den Rückforderungsbetrag zu bestimmen.Jednakże z oczywistych względów Urząd nie może być i nie jest prawnie zobowiązany do ustalenia dokładnej kwoty, jaka musi zostać odzyskana.
Die Mitgliedstaaten sollen sich um Komplementarität im Hinblick auf die Finanzierung von Mobilitätsmaßnahmen bemühen.Państwa członkowskie dążą do osiągnięcia komplementarności w odniesieniu do finansowania przedsięwzięć związanych z mobilnością.
Der Ausschuss und insbesondere der Vorsitz bemühen sich nach Kräften darum, einstimmige Empfehlungen oder Stellungnahmen abzugeben.Komitet, w szczególności zarząd, dokłada wszelkich starań, aby zalecenia lub opinie były wydawane na zasadzie konsensusu.
Die Union sollte sich bemühen, die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Normungsorganisationen und internationalen Normungsorganisationen zu fördern.Unia powinna dążyć do promowania współpracy między europejskimi organizacjami normalizacyjnymi i międzynarodowymi jednostkami normalizacyjnymi.