"Krankheit" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Krankheitchoroba

Beispieltexte mit "Krankheit"

endemische Krankheitchoroba endemiczna
angeborene Krankheitchoroba wrodzona
chronische Krankheitchoroba przewlekła
sexuell übertragbare Krankheitchoroby przenoszone drogą płciową
Krankheit und Invalidität machen an den nationalen Grenzen nicht Halt.Choroby i niepełnosprawność nie zatrzymują się na granicach państw.
Krankheit gemäß der Definition in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision.Choroba zgodnie z definicją w International Classification of Diseases, wydanie 10.
Sicherung bei Krankheit und Unfällen, SozialleistungenUbezpieczenie chorobowe i wypadkowe, świadczenia zabezpieczenia społecznego
Bisher wurden andernorts keine einheimischen Fälle der Krankheit bestätigt.Jak dotychczas żadne miejscowe przypadki choroby nie zostały nigdzie potwierdzone.
Dies gilt nicht, wenn die Krankheit mit einer Schwangerschaft zusammenhängt.Niniejszego przepisu nie stosuje się w przypadku choroby, która ma związek z ciążą.
alle Tiere der Kohorte des Tieres, bei dem sich die Krankheit bestätigt hat;wszystkie zwierzęta w trzodzie zwierząt, w której u jednego ze zwierząt stwierdzono chorobę,
alle übrigen Wiederkäuer im Haltungsbetrieb des Tieres, bei dem sich die Krankheit bestätigt hat;wszystkie pozostałe przeżuwacze w gospodarstwie, w którym u jednego ze zwierząt stwierdzono chorobę,
Ausgleichsleistung bei Krankheit und Lohnausgleich in Form einer Garantieleistung (Kap. 35 Sozialversicherungsgesetz (2010:110))Świadczenie chorobowe i świadczenie z tytułu niewykonywania pracy w postaci świadczenia gwarantowanego (rozdział 35 kodeksu zabezpieczenia społecznego (2010:110)).
vor Ablauf derselben Frist aus Gesundheitsgründen geschlachtet wurden oder infolge einer Krankheit oder eines Unfalls verendet sind.zostały poddane ubojowi z powodów zdrowotnych lub padły w wyniku choroby lub wypadku przed upływem tego terminu.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Krankheitsurlauburlop zdrowotny
Tierkrankheitchoroba zwierząt
Infektionskrankheitchoroba zakaźna
Geisteskrankheitchoroba psychiczna
Berufskrankheitchoroba zawodowa
Krankheitsfälle, gegebenenfalls mit Angaben zur durchgeführten Behandlung;przypadki zachorowań oraz, w stosownych przypadkach, zastosowane leczenie;
Krankheitsurlaub dauert nicht über das Ende der Abordnung der betreffenden Person hinaus an.Zwolnienie lekarskie nie może trwać dłużej niż oddelegowanie zainteresowanej osoby.
Programme zur Überwachung und Beobachtung auf BlauzungenkrankheitProgramy monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka
der mögliche Ursprung der Krankheit;możliwe źródło pochodzenia choroby,
Wert des gemessenen Krankheitsindikators.Wartość mierzonego wskaźnika choroby.
Für die klassische Traberkrankheit besteht Meldepflicht;przypadki trzęsawki klasycznej podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu;
Newcastle-Krankheit (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 113000 EUR);działania związane z rzekomym pomorem drobiu; wymieniona pomoc finansowa nie przekracza 113000 EUR;
Blauzungen-Krankheit (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 266000 EUR);działania w odniesieniu do choroby niebieskiego języka; wymieniona pomoc finansowa nie przekracza 266000 EUR;
Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten (ICDValue)Międzynarodowa klasyfikacja chorób (ICDValue)
Krustentierkrankheiten (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 160000 EUR).działania w odniesieniu do chorób skorupiaków; wymieniona pomoc finansowa nie przekracza 160000 EUR.