"Komponenten" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Komponentenkomponenty

Beispieltexte mit "Komponenten"

Komponenten zuordnenprzypisywanie komponentów
Optische KomponentenKomponenty optyczne
benötigte KomponentenNiezbędne komponenty
elektrische Komponentenkomponenty elektryczne
Zu reinigende KomponentenKomponenty do oczyszczenia
Komponenten (Sensoren, Zylinder, Antriebe)Zespoły (czujniki, siłowniki, napędy)
Komponenten der Maschine, Ausgabeseite (Rückseite)Komponenty maszyny, strona wydawania (strona tylna)
Komponenten der Maschine, Aufnahmeseite (Vorderseite)Komponenty maszyny, strona pobierania (strona frontowa)
Komponenten für Binärkampfstoffe und Schlüsselvorprodukte wie folgt:c. dwuskładnikowe oraz kluczowe prekursory BST, takie jak:
Komponenten und Dienstleistungen für die Errichtung des neuen Sicherheitslagers und die Spezialausrüstung für den physischen Schutz:Komponenty i usługi konieczne do zbudowania nowego bezpiecznego składowiska oraz specjalistyczne urządzenia ochrony fizycznej.
die Anlage besteht aus folgenden KomponentenMaszyna składa się z następujących części
Anordnung der Vorratsbehälter bei sechs KomponentenRozmieszczenie zasobników w przypadku sześciu komponentów
Konformität oder Gebrauchstauglichkeit von KomponentenZgodność lub przydatność do stosowania części składowych
Europäische Informationssysteme und ihre Unionskomponenten und nicht der Union gehörenden KomponentenEuropejskie systemy informacyjne i ich komponenty unijne i pozaunijne
Wirkt die Schutzeinrichtung auf die Bremsen, so gilt diese Anforderung für jede ihrer mechanischen oder elektrischen Komponenten.W przypadku urządzenia zabezpieczającego oddziałującego na hamulce wymóg dotyczy wszystkich podzespołów mechanicznych i elektrycznych urządzenia.
pneumatische Komponenten und VentileKomponenty pneumatyczne i zawory
neue Komponenten für die Röntgentechniknowe komponenty do technik rentgenowskich
Technische Komponenten der ÜbergangsarchitekturElementy techniczne tymczasowej architektury migracyjnej
Eine neue Generation von Komponenten und Systemen:Nowej generacji części i systemów:
Die Komponenten werden werksseitig wie folgt zugeordnetKomponenty zostają przypisane fabrycznie w następujący sposób
Alle Komponenten werden nacheinander dosiert und gewogen.Wszystkie komponenty są kolejno po sobie dozowane i odważane.
Alle Komponenten werden nacheinander ohne Wiegen dosiert.Wszystkie komponenty są dozowane kolejno po sobie bez odważania.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Komponentenbeschreibungopis komponentów
Komponentenübersichtprzegląd podzespołów
Einzelkomponentenpojedyncze komponenty
Zusatzkomponentendodatkowe komponenty
Glaskomponentenkomponenty szklane
mit Zweikomponenten-Griffz uchwytem dwuskładnikowym
mit 3-Komponenten-Quergriffz 3-składnikowym chwytem poprzecznym
bei Vier-Komponenten-Gerätenw przypadku urządzeń czterokomponentowych
bei Sechs-Komponenten-Gerätenw przypadku urządzeń sześciokomponentowych
Haupt- oder Additiv-komponentenkomponenty główne lub dodatkowe
Stückliste der HauptkomponentenSpecyfikacja głównych komponentów
Management von WerkstoffkomponentenGospodarowanie składnikami materiałów
Hauptkomponenten der PeaksGłówne elementy składowe pików chromatograficznych
Elektronikkomponenten der Steuerungkomponenty elektroniczne sterownika
Anlagenkomponenten und BefeuerungssystemeCzęści urządzeń oraz systemy sygnalizacyjne
Kostenkomponenten leistungsorientierter VersorgungspläneSkładniki kosztów z tytułu określonych świadczeń
sicheres Arbeiten an Anlagenkomponentenbezpieczna praca przy komponentach urządzenia
Gefahren durch heiße Maschinenkomponentenzagrożenia przez gorące elementy maszyny
erhöhter Verschleiß der Gerätekomponentenpodwyższone zużycie komponentów urządzenia
Gefahren durch bewegliche Maschinenkomponentenzagrożenia przez ruchome elementy maszyny
Seriennummern aller wesentlichen AnlagenkomponentenNumery seryjne wszystkich ważniejszych komponentów instalacji
Anzahl / (Größe) der Ventile für HauptkomponentenLiczba / (wielkość) zaworów dla komponentów głównych
Verbrennungsgefahr im Bereich der HeißleimkomponentenZagrożenie oparzeniem się w pobliżu agregatu klejowego
2 Komponenten-Klebstoffe, Trenn- und Haftmittelkleje 2-składnikowe, środki antyadhezyjne i adhezyjne
gleichzeitige Messung der drei Schubkomponenten.Możliwość równoczesnego pomiaru składowych ciągu wzdłuż trzech osi.
Kopf poliert, Griffe mit 2-Komponenten-Griffhüllengłowica polerowana, uchwyty z 2-składnikową izolacją uchwytu
Weitere Montagefolge gemäß der Komponenten-Auflistung.Dalsza kolejność montażu zgodnie z wykazem komponentów.
Installation und vorgesehene Verwendung der Komponenten:Instalacja i zamierzone wykorzystanie komponentów:
Kopf verchromt, 2-Komponenten-Griffhüllen mit Handschutzgłowica chromowana, 2-składnikowa izolacja uchwytu z osłoną dłoni
Verbrennungsgefahr im Bereich der Heißleimkomponenten sowie Quetschgefahren.Zagrożenie oparzeniem się w pobliżu agregatu do klejenia na gorąco oraz zagrożenie przygieceniem.