"Kohlenstoff" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Kohlenstoffwęgiel (pierwiastek)
Kohlenstoffwęgiel

Beispieltexte mit "Kohlenstoff"

Kohlenstoff (Ruß und andere Formen von Kohlenstoff, a. n. g.)Węgiel (sadze oraz pozostałe postacie węgla, gdzie indziej niesklasyfikowane)
Kohlenstoff (Ruß und andere Formen von Kohlenstoff, anderweit weder genannt noch inbegriffen)Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone)
Gehalt an organischem Kohlenstoffzawartość węgla organicznego
Beispiel: Gehalt an organischem KohlenstoffPrzykład: Zawartość węgla organicznego
Hcv Atomverhältnis von Wasserstoff zu KohlenstoffHcv stosunek masy atomowej wodoru do węgla
Beispiel: Coverages des Gehalts an organischem KohlenstoffPrzykład: Siatkowe pokrycie zawartości węgla organicznego
Sila-Kohlenwasserstofföle im Sinne von Unternummer 1C006a1 enthalten ausschließlich Silizium, Wasserstoff und Kohlenstoff.Dla celów pozycji 1C006.a.1. zakłada się, że oleje krzemowęglowodorowe zawierają wyłącznie krzem, wodór i węgiel.
Emissionen an gesamtem organischem Kohlenstoff (TOC)Emisje całkowitego węgla organicznego (TOC)
D. Emissionen aus nicht karbonatischem Kohlenstoff im RohmehlD. Emisje z niewęglanowego węgla w mączce surowcowej
Feuerfeste keramische Waren, mit einem Gehalt an Graphit oder Kohlenstoff in anderer Form > 25 GHTWyroby ogniotrwałe ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane, zawierające więcej niż 25 % masy grafitu lub innych postaci węgla, lub mieszaniny tych produktów
Waren aus Graphit oder anderem Kohlenstoff für elektrische Zwecke (ohne Kohleelektroden und Kohlebürsten)Wyroby z grafitu lub innego rodzaju węgla, do zastosowań elektrotechnicznych (z wyłączeniem elektrod węglowych i szczotek węglowych)
Carbon-Grafit' besteht aus amorphem Kohlenstoff und Grafit, wobei der Grafitgehalt 8 Gew.-% oder mehr beträgt.Grafit węglowy' jest substancją składającą się z węgla amorficznego i grafitu, w której zawartość wagowa składnika, jakim jest grafit wynosi 8 % lub więcej.
Für die energetische Verwertung eingesetzter Kohlenstoff wird bei der Recyclingeffizienz nicht berücksichtigt.Do wydajności recyklingu nie wlicza się węgla stosowanego do odzysku energii,
hergestellt aus "faser- oder fadenförmigen Materialien" aus organischen Stoffen oder Kohlenstoff mit allen folgenden Eigenschaften:Wykonane z organicznych lub węglowych "materiałów włóknistych lub włókienkowych":

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Kohlenstoffspeicher und Treibhausgase,rezerwuary węgla i gazy cieplarniane;
Kohlenstoffabscheidung und -speicherungwychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla
Boden und KohlenstoffbestandGleba i zasoby węgla
Legierter kohlenstoffreicher StahlMateriał stopowy wysokowęglowy
H/C Verhältnis Wasserstoff/Kohlenstoff,H/C stosunek wodoru do węgla,
Kohlenstoffintensität des Verkehrs, t/TJIntensywność emisji dwutlenku węgla przez transport, t/TJ
Kohlenstoffspeicherung und verzögerte EmissionenSkładowanie dwutlenku węgla i emisje opóźnione
Kohlenstoffintensität der gesamten Stromerzeugung, t/TJIntensywność emisji dwutlenku węgla związanej z całkowitą produkcją energii, t/TJ
kohlenstoffhaltige Pasten für Elektroden und ähnliche Pasten für die Innenauskleidung von ÖfenPasty węglowe do elektrod oraz pasty podobne na wykładziny piecowe
Kohlenstofffaserpapier von der als Gasdiffusionsschicht in Brennstoffzellenelektroden verwendeten ArtPapier z włókna węglowego w rodzaju stosowanych do dyfuzji warstw gazu w elektrodach ogniw paliwowych
BVT-AEL ausgedrückt als Gesamtkohlenstoff.Zakres poziomów emisji odpowiadających BAT wyrażony jako ogólny poziom węgla.
mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 2 GHTZawierający więcej niż 2 % masy węgla
mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 4 GHTZawierający więcej niż 4 % masy węgla
Elektrische Heizwiderstände (außer aus Kohlenstoff)Rezystory grzejne elektryczne (z wyłączeniem węglowych)
Chromstähle dürfen jedoch höhere Kohlenstoffgehalte aufweisen.Jednakże stal chromowa może zawierać więcej węgla.
vollständig mit epoxidharzgetränkten Kohlenstofffasern umhüllt,całkowicie osadzony w owinięciu z włókien węglowych impregnowanym żywicą epoksydowa,
Pilotprojekt — Zertifizierung kohlenstoffarmer landwirtschaftlicher PraktikenProjekt pilotażowy — Certyfikacja niskoemisyjnych praktyk rolniczych