"Koeffizient" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Koeffizientwspółczynnik

Beispieltexte mit "Koeffizient"

Koeffizient für die Berechnung der Unterstützung der KlimaschutzzieleWspółczynnik dla obliczania wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu
Wenn der Verstoß vorsätzlich begangen wurde, gilt ein Koeffizient von 2.jeżeli naruszenia dopuszczano się umyślnie, stosuje się współczynnik równy 2;
Daher ist dieser Koeffizient zur Überprüfung der Zuverlässigkeit der Mitglieder der Prüfergruppe besonders geeignet.Z tego powodu jest wielkością bardzo użyteczną przy sprawdzaniu wiarygodności oceniających będących członkami zespołu.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Robuster Variationskoeffizient (%)Odporny współczynnik zmienności (%)
Empfindlichkeitskoeffizient und LinearitätsfehlerWspółczynnik czułości i błąd liniowości
Koeffizienten für die Berechnung der Ergänzungsabgabe gemäß Artikel 1 Absatz 2Współczynniki wymagane do obliczenia dodatkowej opłaty, o których mowa w art. 1 ust. 2
Koeffizienten festzusetzen, die für die Ausfuhrerstattungen im Einklang mit den gemäß Artikel 202 Absatz 7 erlassenen Vorschriften gelten.ustalające współczynniki mające zastosowanie do refundacji wywozowych zgodnie z przepisami przyjętymi na podstawie art. 202 ust. 7.
Endgültiger Überschreitungssatz und KürzungskoeffizientOstateczna stawka przekroczeń areałów i współczynnik redukcji
Zuteilungskoeffizient gemäß Artikel 1Współczynnik przydziału wskazany w art. 1
Es wird kein Berichtigungskoeffizient angewandt.Nie stosuje się współczynników korygujących.
Anpassungskoeffizienten aufgrund mildernder Faktoren:Współczynniki korygujące związane z czynnikami łagodzącymi:
Im Vereinigten Königreich anzuwendende KoeffizientenWspółczynniki mające zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa
Entwicklungskoeffizienten = Emissionen bei ‘x’ kmWspólczynn ik wydzielania = Emisje dla „x” km
Daher sollten Zuteilungskoeffizienten festgesetzt werden.Należy zatem ustalić współczynniki przydziału.
Schallabsorptionskoeffizient jedes Bohrkerns (falls ermittelt).Współczynnik pochłaniania dźwięku dla każdego rdzenia wiertniczego (jeśli został zmierzony).