"Klassifikation" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Klassifikationklasyfikacja

Beispieltexte mit "Klassifikation"

Klassifikation der Tieretaksonomia zwierząt
Klassifikation der Pflanzentaksonomia roślin
Klassifikation der Vorkommen.Klasyfikacja EarthResource.
Klassifikation von Abwassertypen.Klasyfikacja typów ścieków.
Klassifikation von Aquakulturarten.Klasyfikacja gatunków akwakultury.
Klassifikation von Inputs oder Outputs.Klasyfikacja nakładów lub wyników.
Klassifikation von Zubehör für Stromnetze.Klasyfikacja elektrycznych urządzeń dodatkowych.
Klassifikation von Zubehör für Wärmenetze.Klasyfikacja ciepłowniczego wyposażenia dodatkowego.
Klassifikation von Zubehör für Kanalisationsnetze.Klasyfikacja wyposażenia dodatkowego do kanalizacji.
Klassifikation von Produktions- und Industriegebäuden.Klasyfikacja budynków produkcyjnych i przemysłowych.
Klassifikation finanzieller Transaktionen nach KategorieKlasyfikacja transakcji finansowych według kategorii
Klassifikation von Meeresgebietstypen (SeaAreaTypeClassificationValue)Klasyfikacja typów obszarów morskich (SeaAreaTypeClassificationValue)
Eine für eine statistische Verteilung verwendete Klassifikation.Klasyfikacje stosuje się w odniesieniu do rozkładów statystycznych.
Art des Zubehörteils nach einem bereichsspezifischen Klassifikation.Typ wyposażenia dodatkowego zgodnie z klasyfikacją właściwą dla danej dziedziny.
Die Elemente, die die Klassifikation bilden.Elementy składające się na klasyfikację.
Bereichsspezifische Klassifikation von Zubehör.Klasyfikacja urządzeń dodatkowych właściwa dla danej dziedziny.
Codeliste oder Klassifikation der Bodenbedeckung.Lista kodowa lub klasyfikacja dotycząca pokrycia terenu.
Zusätzliche Klassifikation der naturbedingten Gefahr.Dodatkowa klasyfikacja typów zagrożeń naturalnych.
Betrifft: Klassifikation und Überprüfung von Bunkerschiffen.Przedmiot: Klasyfikacja i inspekcja bunkierek.
Zusätzliche, nichtidentifizierende Klassifikation von EmissionenDodatkowa, nieidentyfikująca klasyfikacja emisji
Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten (ICDValue)Międzynarodowa klasyfikacja chorób (ICDValue)

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Klassifikation von Vieharten.Klasyfikacja gatunków zwierząt gospodarskich.
Klassifikation von Wassertypen.Klasyfikacja typów wody.
Klassifikation von Hinweistypen.Klasyfikacja typów mechanizmów ostrzegawczych.
Klassifikation von Versorgungsarten.Klasyfikacja typów sposobów dostarczania usług użyteczności publicznej.
Klassifikation von Versorgungsnetztypen.Klasyfikacja typów sieci usług użyteczności publicznej.
Codewerte für Klassifikationstypen.Wartości kodowe dla typów klasyfikacji.
Codewerte für Klassifikationselemente.Wartości kodowe dla elementów klasyfikacji.
Klassifikation von Zubehör für Wassernetze.Klasyfikacja wyposażenia dodatkowego do przesyłu wody.
KLASSIFIKATION DER AUSGABENARTEN NACH ZWECKEN (COPP)KLASYFIKACJA WYDATKÓW PRODUCENTÓW WEDŁUG CELU (COPP)
KLASSIFIKATION DER AUFGABENBEREICHE DES STAATES (COFOG)KLASYFIKACJA FUNKCJI SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH (COFOG)
Klassifikation finanzieller Transaktionen nach ihrer LaufzeitKlasyfikacja transakcji finansowych według terminu zapadalności
Klassifikation finanzieller Transaktionen nach ihrer WährungKlasyfikacja transakcji finansowych według waluty
Klassifikation finanzieller Transaktionen nach ihrer HandelbarkeitKlasyfikacja transakcji finansowych według zbywalności
KLASSIFIKATION DER VERWENDUNGSZWECKE DES INDIVIDUALKONSUMS (COICOP)KLASYFIKACJA SPOŻYCIA INDYWIDUALNEGO WEDŁUG CELU (Coicop)
Der Typ des Klassifikationselements.Typ elementu klasyfikacji.
Die Klassifikationsebene der Regionsklasse.Poziom klasyfikacji klasy regionu.
Namensbestandteil nach WRB, zweite Klassifikationsebene.Nazwa kwalifikatora wg WRB, drugi poziom klasyfikacji.
Liste thematischer Klassifikationen für geologische Merkmale.Lista klasyfikacji tematycznych dla wyróżnień geologicznych.
Codes zur Festlegung der Klassifikationsebene der Regionsklasse.Kody definiujące poziom klasyfikacji klasy regionu.
Horizontsymbolik nach FAO-Klassifikation (FAOHorizonNotationType)Typ oznaczenia poziomu genetycznego gleby wg klasyfikacji FAO (FAOHorizonNotationType)
Art des Zubehörteils nach der INSPIRE-Zubehörtypenklassifikation.Typ wyposażenia dodatkowego zgodnie z klasyfikacją typów wyposażenia dodatkowego INSPIRE.