"Klage" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch

Klagepozew

Beispieltexte mit "Klage"

zivilrechtliche Klagepowództwo w sprawie cywilnej
Klage vor Gerichtskarga
Klage von Einzelpersonenskarga indywidualna
Klage in EU-Streitsachenskarga (UE)
Klage wegen Vertragsverletzungskarga w sprawie naruszenia traktatu
Klage vor dem Verwaltungsgerichtskarga do sądu administracyjnego
Klage beim Gerichtshof der Europäischen UnionSkarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Klage wegen Verstoßes gegen das SubsidiaritätsprinzipSkarga w sprawie naruszenia zasady pomocniczości
Ein einzelstaatliches Gericht, das mit einer solchen Klage befasst wird, sollte Folgendes berücksichtigen:Zajmując się tego typu roszczeniem, sąd krajowy powinien wziąć pod uwagę następujące względy:
Er wies die gerichtliche Klage gegen diese Urteile, die einen klaren Verstoß gegen die Strafprozessordnung darstellen, zurück.Odmówił apelacji sądowej od tych wyroków w sposób oczywisty naruszając kodeks postępowania karnego.
Diese Klage muss binnen drei Monaten, gerechnet ab dem Kalendertag der Mitteilung der betreffenden Verfügung, eingereicht werden.Skarga ta musi zostać wniesiona w ciągu trzech miesięcy od dnia kalendarzowego, w którym odnośna czynność została notyfikowana.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

BlocklagerungSkładowanie blokowe
Umlenklagerbockwspornik łożyskowy zwrotny
Anfechtungsklageskarga o unieważnienie
Untätigkeitsklageskarga w sprawie bezczynności
Betriebsrücklagefundusz rezerwowy
Haushaltsrücklage (EU)rezerwa budżetowa (UE)
Anzahl der AnklagenLiczba spraw wniesionych do sądu
Kapital und RücklagenKapitał i rezerwy
Umlenklagerbock einseitig abbauenWymontować jednostronnie wspornik łożyskowy zwrotny.
Aktienkapital/Rücklagen und RückstellungenKapitał podstawowy / rezerwy i nieprzewidziane wydatki
Klagebefugnis bei Beihilfen in Form von AbgabenbefreiungenKwestie legitymacji w sprawach podatkowych
Klagen nach Artikel 23 Absatz 2 in Teil II des Protokolls 3Skargi na podstawie art. 23 ust. 2 w części II Protokołu 3
Klageschrift und Klagebeantwortung (in Rechtssachen des geistigen Eigentums)Skarga i odpowiedź na skargę (w sprawach z zakresu własności intelektualnej)
Klageschrift und Klagebeantwortung (in Rechtssachen, die nicht das geistige Eigentum betreffen)Skarga i odpowiedź na skargę (w sprawach innych niż z zakresu własności intelektualnej)
Kosten bei Klage- oder AntragsrücknahmeKoszty w przypadku cofnięcia skargi § 1.
Das schriftliche Verfahren in KlageverfahrenPisemny etap postępowania w sprawach ze skarg bezpośrednich
Streithilfe in Klage- und RechtsmittelverfahrenInterwencja w postępowaniach ze skarg bezpośrednich i w postępowaniach odwoławczych
Schadenersatzklagen gegen den BeihilfeempfängerRoszczenia o odszkodowanie przeciw beneficjentowi
Anzahl der erhobenen Anklagen im Berichtszeitraum;liczba spraw wniesionych do sądu w okresie raportowania,
Hartes Kernkapital (CET1): Instrumente und RücklagenKapitał podstawowy Tier I: instrumenty i kapitały rezerwowe
Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen)Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały rezerwowe)