"Kernbrennstoff" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Kernbrennstoffpaliwo jądrowe

Beispieltexte mit "Kernbrennstoff"

Kokereien, Raffinerien und Verarbeitung von KernbrennstoffWytwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz przetwarzanie paliwa jądrowego.
Die maximale Kreditlaufzeit für Folgelieferungen von Kernbrennstoff beträgt zwei Jahre ab Lieferung.Maksymalny okres spłaty dla kolejnych załadunków paliwa jądrowego wynosi dwa lata od daty dostawy.
Die maximale Kreditlaufzeit für die Erstlieferung von Kernbrennstoff beträgt vier Jahre ab Lieferung.Maksymalny okres spłaty dla początkowego ładunku paliwa wynosi cztery lata od daty dostawy.
ÖFFENTLICHE UNTERSTÜTZUNG FÜR KERNBRENNSTOFF UND DIENSTLEISTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT KERNBRENNSTOFFENOFICJALNE WSPARCIE DLA PALIWA JĄDROWEGO I USŁUG ZWIĄZANYCH Z PALIWEM JĄDROWYM
Bedienungseinrichtungen, besonders konstruiert oder hergerichtet zum Be- und Entladen von Kernbrennstoff in einem "Kernreaktor";Urządzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do załadunku i wyładunku elementów paliwowych "reaktorów jądrowych";
Bedienungseinrichtungen, besonders konstruiert oder hergerichtet zum Be- und Entladen von Kernbrennstoff in einem ‚Kernreaktor‘;c. Urządzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do załadunku i wyładunku elementów paliwowych „reaktorów jądrowych”;

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Bewirtschaftung abgebrannten Kernbrennstoffs.świadczenia usług w zakresie gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym.
Versorgung mit Kernbrennstoffen und Anreicherung;dostawy paliwa jądrowego i usług wzbogacania;
Erbringung von Dienstleistungen des Kernbrennstoffkreislaufs,świadczenie usług jądrowego cyklu paliwowego;
An der Herstellung von Ausrüstung und Teilen für den Kernbrennstoffkreislauf beteiligt.Zaangażowany w produkcję sprzętu i części na potrzeby cyklu paliwowego.
Die maximale Kreditlaufzeit für die Anreicherung und die Bewirtschaftung abgebrannten Kernbrennstoffs beträgt fünf Jahre.Maksymalny okres spłaty dla wzbogacania i gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym wynosi pięć lat.
Niedrig angereichertes Uran, erfasst von Nummer 0C002, wenn es in zusammengefügten Kernbrennstoffelementen eingeschlossen ist.Niskowzbogacony uran objęty pozycją 0C002 – jeśli jest częścią zmontowanych sekcji paliwowych.