"Installation" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Installationinstalacja

Beispieltexte mit "Installation"

Installation des KFSInstalacja urządzenia KFS
Installation und Montageinstalowanie i montaż
Installation durch Kundeninstalacja przez klienta
Installation von Sicherheitseinrichtungeninstalowanie urządzeń zabezpieczających
Reihenfolge der InstallationKolejność instalowania
Vorbereitung zur Installationprzygotowanie do instalacji
Installation von Öfen und BrennernUsługi instalowania pieców i palników piecowych
Installation von Pumpen und VerdichternUsługi instalowania pomp i sprężarek
Installation von Bau- und BergbaumaschinenUsługi instalowania maszyn dla górnictwa i budownictwa
Installation von metallbearbeitenden WerkzeugmaschinenUsługi instalowania maszyn do obróbki metalu
Installation und vorgesehene Verwendung der Komponenten:Instalacja i zamierzone wykorzystanie komponentów:
Installation von Elektromotoren, -generatoren und -transformatorenUsługi instalowania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
Installation von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungenUsługi instalowania aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
Wir empfehlen die Installation einer Quittiertaste.Zalecamy zainstalowanie przycisku kwitującego.
Diese Klasse umfasst: Installation oder Einbau von:Klasa ta obejmuje: instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych:
Wir empfehlen die Installation eines Schutzzaunes (siehe EN 13857).Zalecamy wykonanie ogrodzenia ochronnego (patrz EN 13857).
Wir empfehlen die Installation eines abschließbaren Hauptschalters.Zalecamy zainstalowanie wyłącznika głównego umożliwiającego wyłączenie całości.
Inland-ECDIS-Gerät, parallele Installation mit Verbindung zur RadaranlageSprzęt ECDIS śródlądowego, równoległa instalacja z połączeniem z radarem
klicken Sie auf die Schaltfläche Fertigstellen, um die Installation abzuschließenKliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.
Planung und Installation von industriellen Prozesssteuerungssystemen und automatisierten FertigungsanlagenUsługi projektowania i instalowania systemów do sterowania procesami przemysłowymi i zautomatyzowanych urządzeń produkcyjnych

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Installationskanalkanał instalacyjny
Installationsreihenfolgekolejność instalowania
Installationsgrenzegranica instalacji
Installationspositionpozycja instalacji
Installationsprogramm startenuruchomienie programu instalacyjnego
Installationsarbeiten an BüromaschinenUsługi instalowania maszyn do księgowania i pozostałych maszyn biurowych
Fertigstellung der Installationenwykonanie instalacji
Installation von Maschinen für das PapiergewerbeUsługi instalowania maszyn dla przemysłu papierniczego
Installation von Maschinen für die MetallerzeugungUsługi instalowania maszyn dla metalurgii
Installation von medizinischen und chirurgischen GerätenUsługi instalowania sprzętu medycznego i chirurgicznego
Installation von land- und forstwirtschaftlichen MaschinenUsługi instalowania maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Installationsarbeiten an elektrischen Maschinen und GerätenUsługi instalowania urządzeń elektrycznych
Installationsarbeiten an industriellen ProzesssteuerungsanlagenUsługi instalowania systemów do sterowania procesami przemysłowymi
Installation von industriellen Zeitmessinstrumenten und -vorrichtungenUsługi instalowania przemysłowych przyrządów i aparatów do pomiaru czasu
das Installationsprogramm startet automatischProgram instalacyjny uruchamia się automatycznie
legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-LaufwerkWłóż instalacyjny dysk CD do napędu CD-ROM
Personenschutz bei Seilbruch und Überkopf-Installationenochrona osób w przypadku pęknięcia liny.
in der nächsten Maske wird das Installationsverzeichnis angegebenW następnej masce podany jest katalog instalacyjny
im folgenden Schritt erhalten Sie eine Übersicht der InstallationsdatenW następnym kroku pojawia się przegląd danych instalacyjnych.
Antennenstellung am Fahrzeug, besondere Installations- und Gebrauchsvoraussetzungenpołożenie anteny w pojeździe, warunki szczególne montażu lub użytkowania
Ein Lieferauftrag kann als Nebenarbeiten Verlege- und Installationsarbeiten umfassen;Zamówienie na dostawy może obejmować dodatkowo rozmieszczenie i instalację produktów;