"Ingangsetzen" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Ingangsetzenwłączanie

Beispieltexte mit "Ingangsetzen"

Ingangsetzen / starten / stillsetzenwłączanie, uruchamianie i wyłączanie
Betrieb Ingangsetzen - StillsetzenEKSPLOATACJA włączanie wyłączanie
Vor jedem Ingangsetzen der Maschine müssen alle Schutzvorrichtungen sachgerecht angebracht und funktionsfähig sein.Przed każdym uruchomieniem maszyny należy sprawdzić, czy urządzenia ochronne są właściwie zamontowane i są sprawne.
Schutzvorrichtungen dürfen nur entfernt werden nach Stillstand und nach Absicherung gegen wieder Ingangsetzen der MaschineUrządzenia ochronne wolno usuwać wyłącznie po zatrzymaniu maszyny i zabezpieczeniu jej przed ponownym uruchomieniem.
Stellen Sie sicher, dass sich nur befugte Personen im Arbeitsbereich der Maschine aufhalten und dass keine anderen Personen durch das Ingangsetzen der Maschine gefährdet werden.Należy zapewnić, aby w strefie roboczej maszyny przebywały wyłącznie osoby upoważnione i aby uruchomienie maszyny nie stworzyło zagrożeń dla osób postronnych.
prüfen und sicherstellen, dass sich nur befugte Personen im Arbeitsbereich der Maschine aufhalten und dass keine anderen Personen durch das Ingangsetzen der Maschine gefährdet werdenNależy sprawdzić ponad wszelką wątpliwość, iż w strefie roboczej maszyny przebywają wyłącznie osoby upoważnione i że uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożeń dla osób postronnych.
bei Wartungsarabeiten innerhalb der Anlage muss der Wartungsmonteur ein Vorhängeschloss am Hauptschalter(Hauptschalter am Schaltschrank in Stellung OFF schalten) anbringen, um unbefugtes Ingangsetzen der Anlage zu verhindernPrzy prowadzeniu PRAC KONSERWACYJNYCH osoba je wykonująca musi zabezpieczyć wyłącznik główny kłódką (wyłącznik główny w szafie sterowniczej ustawić w położeniu OFF = WYŁ.), aby uniemożliwić włączenie maszyny przez osobę postronną!