"Haftung" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
HaftungOdpowiedzialność
Haftungodpowiedzialność

Beispieltexte mit "Haftung"

elterliche Haftungodpowiedzialność rodziców
vertragliche Haftungodpowiedzialność kontraktowa
zivilrechtliche Haftungodpowiedzialność cywilna
Haftung des Staatesodpowiedzialność państwa
Haftung der ZollbehördenOdpowiedzialność organów celnych
Haftung für Umweltschädenodpowiedzialność za szkody środowiskowe
Gewährleistung und Haftunggwarancja i odpowiedzialność
Gewährleistung und HaftungGwarancja i odpowiedzialność
Gewährleistung und Haftunggwarancja i rękojmia
Haftung des Inhabers der EntscheidungOdpowiedzialność posiadacza decyzji
Haftung der Zentralbanken des Eurosystems gegenüber NutzernOdpowiedzialność banków centralnych Eurosystemu względem użytkowników
Gesellschaft mit beschränkter Haftungspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DATENVERARBEITUNG, DATENSCHUTZ UND HAFTUNGPRZETWARZANIE DANYCH, OCHRONA DANYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Umsetzung und Bezug zur zivilrechtlichen HaftungWdrożenie i odpowiedzialność cywilna
Der Beihilfebetrag entspricht der Nettoschuld des Staates bei maximaler Haftung.Wartość pomocy państwa stanowi maksymalny poziom zobowiązań netto skarbu państwa.
Haftung.Odpowiedzi na takie konsultacje pociągają za sobą odpowiedzialność monitorującego aukcje.
sehr gute Haftung und Elastizitätbardzo dobra przyczepność i elastyczność
TEIL D: Haftung von LuftfahrtunternehmenCZĘŚĆ D: Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego
die Haftung beginnt jedoch erst nach Zulassung des Fahrzeugs an den Kundenjednakże okres odpowiedzialności rozpoczyna się dopiero po rejestracji pojazdu przez klienta.
Die Mitgliedstaaten sollten das Ausmaß der Haftung frei bestimmen können.Państwa Członkowskie powinny zachować swobodę określania zakresu takiej odpowiedzialności.
Eine weitergehende Haftung des Gesamthaushalts der Union ist ausgeschlossen.Budżet ogólny Unii nie jest obciążany żadnym innym zobowiązaniem.
Haftung des Hauptauftragnehmers bleibt von diesem Absatz unberührt.Niniejszy ustęp nie narusza kwestii odpowiedzialności głównego koncesjonariusza.
Haftung der Parteien ist auf den tatsächlich erlittenen Schaden begrenzt.Odpowiedzialność wzajemna stron jest ograniczona do rzeczywistych szkód.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Haftungsausschlußwyłączenie odpowiedzialności
Haftungsbeschränkungograniczenie odpowiedzialności
Haftungsbeschränkungenograniczenia odpowiedzialności
Bewirtschaftungsformforma użytkowania ziemi
Eigenbewirtschaftungdziałalność rolnicza we własnym gospodarstwie
gemischte Bewirtschaftungużytkowanie mieszane
Grundsatz der Vergemeinschaftungzasada uwspólnotowienia
EFTA-Ausschuss für ProdukthaftungKomitet EFTA ds. Odpowiedzialności za Produkt
Bewirtschaftung der Ressourcenzagospodarowanie zasobów
Bewirtschaftung von Wechselwildchów zwierząt wędrownych
Bewirtschaftung abgebrannten Kernbrennstoffs.świadczenia usług w zakresie gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym.
Bewirtschaftungseinheit für Hochwasserrisikenjednostki zarządzania ryzykiem powodziowym
EU-Gewässer in Sandaal-BewirtschaftungsgebietenWody UE obszarów zarządzania dobijakami
Haftungs-, Entschädigungs- und Vertraulichkeitsvereinbarungen zwischen den Teilnehmern.ustalenia między członkami w zakresie zobowiązań, odszkodowań i poufności.
HAFTUNGOŚ 2 POPRAWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OBSZARÓW WIEJSKICH POPRZEZ GOSPODAROWANIE GRUNTAMI
Bewirtschaftung von Wiesen oder WeidelandGospodarowanie łąkami lub pastwiskami
laufende Bewirtschaftung einer Rebfläche;codzienne zarządzanie winnicą;
geeignete Bewirtschaftung von Steilhängen,odpowiednie gospodarowanie stromymi zboczami,
Dauer des Bewirtschaftungszeitraums in MonatenDługość okresu zarządzania mierzona w miesiącach
witterungsbeständig, gute Haftung, schnell trocknendodporny na warunki atmosferyczne, o dobrej przyczepności, szybkoschnący.
Unter diese Bewirtschaftungsaufgaben fallen insbesondere:Zarządzanie to obejmie w szczególności:
Bewirtschaftungsgebiete, Schutzgebiete oder geregelte GebieteStrefy zarządzania, ograniczeń lub regulacji