"Grünland" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Grünlandużytki zielone

Beispieltexte mit "Grünland"

In Irland sind 93 % der landwirtschaftlichen Flächen Grünland.W Irlandii 93 % gruntów rolnych przeznaczonych jest na użytki zielone.
Grünland mit 81 kg/ha Stickstoff und 7 kg/ha Phosphor chemisch gedüngt.Średnie zużycie nawozów chemicznych na użytkach zielonych wynosi 81 kg azotu na hektar i 7 kg fosforu na hektar.
Grünland (sowohl Aussaatflächen als auch natürliches Grünland).Grunty orne, trwałe uprawy i użytki zielone wykorzystywane w rolnictwie (zarówno zasiane, jak i naturalne).

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Gleichwertige Methoden zur Erhaltung von DauergrünlandPraktyki równoważne do utrzymywania trwałych użytków zielonych:
Umwandlung von Ackerland in extensiv genutztes DauergrünlandPrzekształcenie gruntu ornego w trwałe użytki zielone wykorzystywane ekstensywnie
Beihilfe im Rahmen der Betriebsprämienregelung für Grünland/DauergrünlandPomoc przyznawana w ramach systemu płatności jednolitych z tytułu użytków zielonych / trwałych użytków zielonych
Erhaltung des bestehenden Dauergrünlands;utrzymywanie istniejących trwałych użytków zielonych;
Wechselgrünland wird im Frühjahr umgepflügt;krótkotrwałe użytki zielone należy zaorać na wiosnę;
auf Dauergrünland mit einheimischer Vegetation;na trwałych użytkach zielonych porośniętych roślinnością lokalną,
auf Wechselgrünland mit Grasarten, Leguminosen oder beiden Pflanzenarten.na czasowych użytkach zielonych porośniętych roślinami trawiastymi, strączkowymi lub na użytkach zielonych wielogatunkowych.
Erhaltung von Dauergrünland sowie mindestens eins der folgenden Merkmale:utrzymywanie trwałych użytków zielonych oraz zastosowanie jednego lub kilku następujących elementów:
grünland und Kontrolle der Buschvegetation,utrzymanie cech krajobrazu na trwałych użytkach zielonych oraz powstrzymywanie ekspansji zarośli,
Grünlandproduktivität angepasst.Całkowita stosowana ilość azotu jest zróżnicowana na podstawie liczebności stad oraz wydajności użytków zielonych.