"Governance" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Governancerządzenie

Beispieltexte mit "Governance"

Förderung der Anwendung eines Kodex für die Corporate Governance.Należy wspierać wdrożenie kodeksu w sprawie zarządzania przedsiębiorstwami.
Good Governance sowie duale Karrieren zu unterstützenpoprawy dobrego zarządzania i kariery dwutorowej
Bestimmungen über die Governance des Finanzierungsinstruments;przepisy dotyczące zarządzania instrumentem finansowym;
Belfius wird auch seine Governance im Risiko- und Liquiditätsmanagement verbessern.Belfius udoskonali też zarządzanie ryzykiem i płynnością.
DBB/Belfius wird auch seine Governance bei der Risiko- und Liquiditätssteuerung verbessern.DBB/Belfius udoskonali też zarządzanie ryzykiem i płynnością.
Schwerpunkt ist die Governance der Nanotechnologie zum Nutzen der Gesellschaft und der Umwelt.Nacisk na zarządzanie w zakresie nanotechnologii z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska.
Ein zusätzlicher Beitrag sollte für das „Global Governance Programme“ des EHI vorgesehen werden.Dodatkowy wkład finansowy należy przyznać na rzecz programu globalnego zarządzania EUI.
Verzeichnis der technischen Unterlagen über die Vertriebsarchitektur, die Governance und den GesamtplanWykaz dokumentów technicznych dotyczących architektury sprzedaży detalicznej, zarządzania i planu generalnego

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Erklärung, ob der Emittent der/den Corporate-Governance-Regelung(en) im Land seiner Gründung genügt.Oświadczenie stwierdzające, czy emitent stosuje się do procedury (procedur) ładu korporacyjnego kraju, w którym ma siedzibę.
den Auswirkungen auf die Governance-Struktur der Einrichtung und auf ihre finanziellen und personellen Ressourcen.wpływ na strukturę zarządzania organu i na jego zasoby finansowe i ludzkie.
Förderung und Unterstützung von Good Governance im Sport und von dualen Karrieren von Sportlerinnen und Sportlern;promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej zawodowych sportowców;
Vorbereitende Maßnahme — Festlegung eines Governance-Modells für den Donauraum der Europäischen Union — Bessere und effizientere KoordinierungDziałanie przygotowawcze — Określenie modelu zarządzania dla regionu Dunaju Unii Europejskiej — Lepsza i skuteczna koordynacja
Auf der Basis adäquater Informationsrechte sollten Vergütungsregelungen daher im Rahmen der Corporate Governance angemessenen Kontrollen unterliegen.Z tego względu systemy wynagrodzeń winny podlegać odpowiednim środkom kontroli zarządzania, w oparciu o stosowne prawa do informacji.
Alle VÜD-Dokumente zu Kroatien finden sich auf folgender Website: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/croatia_en.htmWszystkie dokumenty związane z procedurą nadmiernego deficytu dotyczącą Chorwacji dostępne są na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/croatia_en.htm