"Gesundheit" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Gesundheitzdrowie

Beispieltexte mit "Gesundheit"

psychische Gesundheitzdrowie psychiczne
Gesundheit der Tierezdrowie zwierząt
Gesundheit — PatientenZdrowie – pacjenci
Gesundheit — InfrastrukturZdrowie – infrastruktura
Gesundheit — TodesursachenZdrowie – przyczyny zgonów
Recht auf Gesundheitprawo do ochrony zdrowia
Gesundheit von Mensch, Tier und PflanzeZdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin
Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen,zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin;
Maßnahmen der Union im Bereich der GesundheitDziałania Unii w dziedzinie zdrowia
Förderung einer engeren Zusammenarbeit mit Netzen im Bereich der öffentlichen Gesundheit.Należy ułatwić bliższą współpracę z publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.
Die vorliegende Prüfmethode bezieht sich auf Hautreizungen mit dem Endpunkt der menschlichen Gesundheit.Niniejsza TM odnosi się do działania drażniącego na skórę ludzką.
Maßnahmen betreffend Tierseuchen und den Vertrauensverlust der Verbraucher infolge von Risiken für die menschliche, tierische oder pflanzliche GesundheitŚrodki dotyczące chorób zwierząt i utraty zaufania konsumentów spowodowanej zagrożeniami dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub zdrowia roślin
Aktivität und Gesundheit im Alter:Aktywne i zdrowe starzenie się:
Titel 17: Gesundheit und VerbraucherschutzTytuł 17: Ochrona zdrowia i konsumentów
Wirkungen auf die Gesundheit von Mensch und TierDziałanie na zdrowie ludzi i zwierząt
Allgemeine Beurteilung der Gesundheit der Person:Ogólna ocena stanu zdrowia przekazywanej osoby:
sie trägt dem Schutz der menschlichen Gesundheit Rechnung;uwzględnia kwestię ochrony zdrowia ludzkiego;
Schutzeinrichtungen dienen zum Schutz Ihrer Gesundheit und Ihres Lebens.Urządzenia zabezpieczające służą do ochrony zdrowia i życia użytkownika.
Die Ministerin für Kultur, audiovisuelle Medien, Gesundheit und ChancengleichheitMinister kultury, sektora audiowizualnego, zdrowia i równych szans

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Gesundheitsüberwachunginspekcja sanitarna
Gesundheitskostenkoszty opieki zdrowotnej
Gesundheitserziehungedukacja zdrowotna
Gesundheitsrechtprawo sanitarne
WeltgesundheitsorganisationŚwiatowa Organizacja Zdrowia
gesundheitsschädliche Wohnverhältnissemieszkanie substandardowe
öffentliche Gesundheitspflegehigiena publiczna
staatliche Gesundheitsbehördepaństwowa służba zdrowia
Gesundheits- und Sozialwesenopieka zdrowotna i usługi socjalne
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatzhigiena pracy
Gesundheitsschutz der Notfalleinsatzkräfte,Ochrona zdrowia pracowników ekip awaryjnych;
Angaben zur TiergesundheitInformacje zdrowotne
Weltorganisation für TiergesundheitŚwiatowa Organizacja Zdrowia Zwierząt
Hilfe im Gesundheitswesenpomoc medyczna
Tiergesundheit und TierschutzŚrodki dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt
Typ der Gesundheitsleistungen.Typ usług zdrowotnych.
Messwerte für GesundheitsfaktorenMiara uwarunkowań zdrowotnych
Gesundheit, demografischer Wandel und WohlergehenZdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
Gesundheitszustand der zu überstellenden Person(en):Stan zdrowia przekazywanej(-ych) osoby (osób):
Gesundheitsbedingungen für die Einfuhr von Erzeugnissen tierischen UrsprungsWarunki zdrowotne dotyczące przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego
Gesundheitsmaßnahmen zur Vorbeugung gegen andere Krankheiten oder Infektionen als TollwutProfilaktyczne środki zdrowotne w przypadku chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna
Gesundheitsaufzeichnungen sowohl aus der Industrie als auch aus anderen verfügbaren BereichenZapisy dotyczące zdrowia, pochodzące z sektora jak i innych dostępnych źródeł
Gesundheitsausgaben sind die Gesamtausgaben von Personen, die aus medizinischen Gründen reisen.Wydatki na podróże w celach zdrowotnych są określone jako suma wydatków ponoszonych przez podróżujących w celach medycznych.
Der Typ des Umweltgesundheitsfaktors.Typ środowiskowego uwarunkowania zdrowotnego.
Indikator für den GesundheitszustandWskaźnik stanu zdrowia.
Mit Gesundheitsfragen befasste Dienste.Służby zajmujące się sprawami zdrowia.
Warnung vor gesundheitsschädlichen Stoffenostrzeżenie przed substancjami szkodliwymi dla zdrowia
Häufigkeit der Pflanzengesundheitskontrollen (%)Częstotliwość kontroli zdrowia roślin (%)
Messwerte für umweltbedingte GesundheitsfaktorenMiara środowiskowych uwarunkowań zdrowotnych,
KENNZEICHNUNG UND VORBEUGENDE GESUNDHEITSMASSNAHMENZNAKOWANIE I PROFILAKTYCZNE ŚRODKI ZDROWOTNE