"Gesetz" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Gesetznakładane
Gesetzustawa

Beispieltexte mit "Gesetz"

Gesetz Nr. 69/2010 über das Eigentum am Flughafen Prag–Ruzyně.Ustawa nr 69/2010 o własności portu lotniczego Praga-Ruzyně.
Gesetz der VR China über Geschäftsbanken (Law of the PRC on Commercial Banks), Artikel 34.Ustawa ChRL w sprawie banków komercyjnych (art. 34).
Gesetz über die staatliche Pensionskasse; „Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse“.Ustawa o państwowym funduszu emerytalnym „Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse”.
Gesetz Nr. 2008-776 vom 4. August 2008, ABl. der Französischen Republik (JORF) vom 5. August 2008.Ustawa nr 2008-776 z dnia 4 sierpnia 2008 r., Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej z dnia 5 sierpnia 2008 r.
Gesetz über Arbeits- und Beschäftigungsbeihilfen für junge Menschen mit Behinderungen vom 24. April 1997 (Wet Wajong)“;Ustawa o wspieraniu pracy i zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Wet Wajong)”;
Gesetz der VR China über den wissenschaftlich-technischen Fortschritt (Law of the PRC on Scientific and Technological Progress), Artikel 18.Art. 18 ustawy ChRL w sprawie postępu naukowego i technologicznego.
Gesetz der VR China über den wissenschaftlich-technischen Fortschritt (Law of the PRC on Scientific and Technological Progress), Artikel 34.Art. 34 ustawy ChRL w sprawie postępu naukowego i technologicznego.
Gleichheit vor dem Gesetzrówność wobec prawa
Vgl. Gesetz über die Unternehmenssanierung (47/1993), Abschnitt 1.Zob. ustawa o restrukturyzacji przedsiębiorstw 47/1993 sekcja 1.
Das Gesetz über Beamte („lov 4. mars 1983 om statens tjenestemenn“).Ustawa o urzędnikach („lov 4. mars 1983 om statens tjenestemenn”).
Außerdem schlagen sie andere Steuerbeträge als die im Gesetz festgelegten vor.Proponują także wprowadzenie innych poziomów opodatkowania niż te określone w prawodawstwie.
Gesetz verpflichtet ist, undnie ma wpływu na transakcje, które Belfius będzie prawnie zobowiązany wykonać; oraz
Gesetz oder von den Behörden in der Union auferlegt oder verlangt werden, oderograniczenia nakładane lub wymagane przez prawo lub przez organy publiczne w Unii;
Gesetzliche Zinsen (falls zutreffend), zu berechnen gemäß (bitte entsprechendes Gesetz angeben):Odsetki ustawowe (jeśli dotyczy) do obliczenia zgodnie z (proszę wskazać odpowiednie przepisy ustawowe):
Gesetz zugewiesen werden.Nie jest możliwa sprzedaż gruntów, ale prawa do użytkowania gruntów mogą zostać przypisane zgodnie z ustawą.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Forstgesetzgebungprawo leśne
Gesetzesinitiativeinicjatywa ustawodawcza
Gesetzgebungustawodawstwo
Antidumpinggesetzgebungustawodawstwo antydumpingowe
Antitrustgesetzgebungustawodawstwo antytrustowe
gesetzgebende Gewaltwładza ustawodawcza
gesetzlicher Feiertagświęto państwowe
gesetzlicher Wohnsitzmiejsce stałego zamieszkania
gesetzliche Arbeitszeitustawowy czas pracy
gesetzliche Wahlpflichtgłosowanie obowiązkowe
ausgesetztes Kinddziecko porzucone
abgesetzter Tastkopfodsadzona głowica czujnikowa
zylindrisch abgesetztodsadzony walcowo
abgesetzte Seitendrehmeißelnoże boczne odsadzone
übertragene Gesetzgebungsbefugnisustawodawstwo delegowane
Gesetzesvorlage der Regierungrządowy projekt ustawy
Gesetzesvorlage von Abgeordnetenpozarządowy projekt ustawy
gesetzliche Vorschriften beachtenNależy przestrzegać obowiązujących przepisów!
Gesetzliche Zahlungsmittel, Wertpapiere;środki płatnicze będące legalnymi środkami płatniczymi oraz papiery wartościowe;
Annahme des Gesetzesprzyjęcie ustawy
eingesetztes Personalzatrudniany personel.
Greifer hat aufgesetztChwytak osiadł
Anwendung des Gesetzesstosowanie ustawy
mit eingesetzten Spitzenz nakładanymi kłami
Gesetzlicher Grenzwert für das ErgebnisDopuszczalny przez prawo poziom dla wyniku
gesetzlich zulässiges Mindestalter beachtenNależy przestrzegać przepisów ustawowych dotyczących minimalnego wymaganego wieku pracownika!
gesetzlich zulässiges Mindestalter des Personals beachtenNależy przestrzegać ustawowego, minimalnego wieku pracownika!
Gesetzlich vorgeschriebenes Fabrikschild und Fahrzeug-IdentifizierungsnummerTabliczka znamionowa producenta oraz numer identyfikacyjny pojazdu
gesetzliche Regelung der Finanzierung der politischen Parteien im Einklang mit der Verpflichtung Nr. 1.4;zdefiniowania ram prawnych systemu finansowania partii politycznych zgodnie ze zobowiązaniem nr 1.4,
Gesetzliche Ansprüche oder Beschränkungen, die ausschließlich dem gegenwärtigen Eigentümer des Vermögenswerts zu eigen sind; undtytułów prawnych lub restrykcji prawnych, które są właściwe tylko dla obecnego właściciela składnika aktywów oraz
Gesetzestreue und vertrauenswürdige Wirtschaftsbeteiligte sollten von der internationalen gegenseitigen Anerkennung des Status "zugelassener Wirtschaftsbeteiligter" profitieren.Spełniający wymagania i wiarygodni przedsiębiorcy powinni korzystać z wzajemnego uznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy na arenie międzynarodowej.
gesetzw sprawie opodatkowania przedsiębiorstw inwestycyjnych na mocy ustawy podatkowej Liechtensteinu
gesetzUrządzenia laserowe są urządzeniami będącymi na wyposażeniu zakładów przemysłowych i podlegają prawu o bezpieczeństwie maszyn i instalacji.
Nutbreite 14 mm abgesetztszerokość rowka 14 mm po osadzeniu
Verwendete Normen und GesetzeZastosowane normy i przepisy
im Voraus festgesetzter Preiscena ustalona z góry
der Greiferkopf hat aufgesetztGłowica chwytaka osiadała (przyblokowała się)
Ihr Passwort wurde zurückgesetzt.Twoje hasło zostało zresetowane.
der Kartonzähler wird zurückgesetztUmożliwia wykasowanie licznika kartonów.
Funktionsprüfung der instandgesetzten BaugruppeKontrola działania naprawionego podzespołu