"Genossenschaft" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Genossenschaftspółdzielnia

Beispieltexte mit "Genossenschaft"

europäische Genossenschaftspółdzielnia europejska
landwirtschaftliche Genossenschaftspółdzielnia rolnicza
Wenn eine Rückerstattung erfolgt, ist diese für die Genossenschaft steuerlich absetzbar.Jeżeli nastąpi zwrot, spółdzielnia będzie mogła odliczyć zwróconą kwotę od podatku.
Die Genossenschaft muss in der Lage sein, den Handel mit Mitgliedern sowie den Äquivalenzhandel zu belegen.Spółdzielnia musi być w staniu udokumentować transakcje ze swoimi członkami i równoważne transakcje.
Die Genossenschaft bewertet diese finanziellen Verbindlichkeiten beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert.Przy początkowym ujęciu spółdzielnia wycenia takie zobowiązanie finansowe w wartości godziwej.
Je stärker die Genossenschaft durch Gegenseitigkeit geprägt ist, desto größer ist der Unterschied zu gewinnorientierten Unternehmen.W im większym stopniu spółdzielnia funkcjonuje wyłącznie na zasadzie wzajemności, tym bardziej różni się ona od przedsiębiorstw dochodowych.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Konsumgenossenschaftspółdzielnia spożywców
Kreditgenossenschaftspółdzielnia kredytowa
Genossenschaftsbewegungruch stowarzyszeniowy
Genossenschaftsbankbank spółdzielczy
Wohngenossenschaftspółdzielnia mieszkaniowa
Genossenschaften haben diese Möglichkeit jedoch nicht.Spółdzielnie nie mają jednak takiej możliwości.
B. Schreiben der Schweizerischen EidgenossenschaftB. List od Konfederacji Szwajcarskiej
In diesem Sektor gibt es sechs Absatzgenossenschaften.W tym sektorze funkcjonuje sześć spółdzielczych organizacji handlowych.
Für andere Genossenschaftsformen galt diese Regelung nicht.Inne formy spółdzielni nie były objęte systemem.
Eigentümer der Absatzgenossenschaften sind die Fischer selbst.Spółdzielcze organizacje handlowe są własnością samych rybaków.
Dadurch wird die Wettbewerbsposition dieser Genossenschaften gestärkt.W efekcie konkurencyjna pozycja tych spółdzielni ulega wzmocnieniu.
die Schweizerische Eidgenossenschaft gemäß einem bilateralen Abkommen;Konfederacja Szwajcarska, na podstawie umowy dwustronnej z tym państwem;
entsprechende Kursanbieter können bei der Berufsgenossenschaft erfragt werdenInformacje o organizatorach kursu można uzyskać w związku lub organizacji branżowej.
Kapitalinstrumente von Gegenseitigkeitsgesellschaften, Genossenschaften, Sparkassen und ähnlichen InstitutenInstrumenty kapitałowe emitowane przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie, instytucje oszczędnościowe i podobne instytucje