"Genauigkeit" auf Polnisch


Genauigkeitdokładność


Beispieltexte mit "Genauigkeit"

lineare GenauigkeitDokładność liniowa
mit erhöhter Genauigkeitz podwyższoną dokładnością
Genauigkeit ist eines der Hauptbedürfnisse der Nutzer.Dokładność to jedna z głównych potrzeb użytkowników.
Genauigkeit für die Kalibrierung der ReferenzausrüstungDokładność wzorcowego sprzętu wykorzystywanego do wzorcowania
Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie rechtzeitige Erhebung der Daten;dokładność i wiarygodność oraz gromadzenie w odpowiednim czasie;
Genauigkeit Der Grad an Übereinstimmung zwischen Testergebnissen und akzeptierten Referenzwerten.Dokładność bliskość zgodności pomiędzy wynikami zastosowania metody badania a przyjętymi wartościami odniesienia.
Justierprogramm garantiert hohe Genauigkeitprogram adjustacyjny gwarantuje wysoką dokładność
praktische Hängewaage mit hoher Genauigkeitpraktyczna waga wisząca o dużej dokładności
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

mechanischer Zugkraftmesser mit hoher Genauigkeitmech. dynamometr do pomiaru sił rozciągających o dużej dokładności
Unzulängliche Genauigkeit der SENC-PositionierungNiewystarczająca dokładność pozycjonowania SENC
die Genauigkeit und Vollständigkeit der CCR-Daten,dokładności i kompletności danych dotyczących CCR;
die Genauigkeit und Angemessenheit der Volatilitätsannahmen.dokładność i poprawność założeń dotyczących zmienności.
Artikel 3.04 — Genauigkeit der angezeigten WendegeschwindigkeitArtykuł 1.04 – Wniosek o badanie przed dopuszczeniem
Geräteausführung mit erhöhter Genauigkeit und Werkskalibrierscheinwykonanie urządzenia z podwyższoną dokładnością i ze świadectwem kalibracji
die Genauigkeit der Bewertungs- und Risikotransformationsberechnungen,dokładności wycen i obliczeń związanych z ryzykiem transformacji;
Hohe Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision, beobachtete Bioassay-Wiederfindung)Wysoka dokładność (prawdziwość i precyzja, odzysk uzyskany w oznaczeniu biologicznym)

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Positioniergenauigkeitdokładność pozycjonowania
Genauigkeitsgradklasa dokładności
Messgenauigkeitdokładność pomiaru
Genauigkeits-Parallel-Unterleg-Satzzestaw precyzyjnych płytek równoległościennych
hohe Dosiergenauigkeitwysoka dokładność dozowania
lineare FührungsgenauigkeitDokładność liniowa prowadzenia
Sonderwerkzeuge mit Rundlaufgenauigkeitnarzędzia specjalne o tolerancjach bicia
praxisgerechte, ausreichende Arbeitsgenauigkeitpraktyczne urządzenie o wystarczającej dokładności pracy.
Parameter, Einheiten und MessgenauigkeitParametry, jednostki i dokładność pomiarów
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Hohe Variabilität, auch im laufenden Betrieb, in Bezug auf Druck, Temperatur, Volumenstrom und Fluid-Eigenschaften bei gleichzeitig hoher DosiergenauigkeitDuża zmienność, nawet podczas pracy, w odniesieniu do ciśnienia,temperatury, szybkości przepływu i właściwości płynu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności dozowania
Einstellgenauigkeit innerhalb 0,005 mmdokładność nastawiania w granicach 0,005 mm.
Detailgenauigkeit und ergänzende KonzepteDodatkowe szczegóły i pojęcia uzupełniające
Datengenauigkeit — Klassifizierung der EmittentenPoprawność danych – klasyfikacja emitentów
Vorgegebene Zuverlässigkeits- und GenauigkeitswerteZdefiniowane wartości wiarygodności i dokładności
Verschleißteile gehärtet, hohe Rundlaufgenauigkeit.części ulegające zużyciu są hartowane.
Positioniergenauigkeit kleiner/gleich 5 Bogensekunden.Dokładność wyznaczania położenia równą lub lepszą niż 5 sekund kątowych.
Vorgegebene Zuverlässigkeits- und GenauigkeitsstandardsZdefiniowane normy wiarygodności i dokładności