"Frankreich" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Frankreichfrancja
FrankreichFrancja

Beispieltexte mit "Frankreich"

Frankreich nahm am 18. Januar 2011 zum Eröffnungsbeschluss Stellung.Francja przedstawiła swoje uwagi dotyczące decyzji o wszczęciu postępowania w dniu 18 stycznia 2011 r.
Frankreich testet die Kommunikation zwischen dem C.SIS und dem Konverter.Francja testuje połączenie pomiędzy C.SIS a konwerterem.
Frankreich stellt erforderlichenfalls Daten für Testzwecke zur Verfügung.W razie potrzeby Francja udostępnia dane do testu.
Frankreich hat neue Beweise für weitere unverzichtbare Anwendungen vorlegt.Francja przedstawiła nowe dowody uzasadniające potrzebę dalszych niezbędnych zastosowań.
Frankreich legte am 14. Dezember 2011 einen Änderungsentwurf zu seiner Erstanmeldung vor.W dniu 14 grudnia 2011 r. Francja przedłożyła projekt zmiany pierwotnego zgłoszenia.
Frankreich trifft die erforderlichen Maßnahmen für die Durchführung dieses Aktionsplans."Francja podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zrealizować ten plan działania.”.
Frankreich unterrichtet die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten unverzüglich über derartige Genehmigungen.Francja niezwłocznie powiadamia Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszelkich przypadkach udzielenia takiego zezwolenia.
Zusätzliche Fangtage für FrankreichDodatkowe dni przebywania na morzu dla Francji
Finanzierung der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in FrankreichFinansowanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej we Francji
PCI Gastransport in Gegenflussrichtung zwischen der Schweiz und FrankreichPWZ Połączenie międzysystemowe umożliwiające przepływ zwrotny między Szwajcarią a Francją
Zu diesem Geschäftsbereich gehört auch die Bodenkreditanstalt DMA in Frankreich.Działalność ta obejmuje też francuski bank hipoteczny DMA.
Die Gebietskörperschaften sind somit die Hauptakteure beim Erhalt und beim Ausbau der Infrastruktur in Frankreich.Samorządy lokalne stanowią zatem główne podmioty zajmujące się utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury we Francji.
Ausgestellt in Frankreich bis zum 31.12.1954Wydawane we Francji do 31.12.1954 r.
Dexia S.A., Etablissement Stable Frankreich BelgienDexia S.A., Etablissement Stable France Belgique
Diese Formel sollte somit in Frankreich zugelassen werden.Wzór ten powinien zatem zostać zatwierdzony we Francji.
In diesem Verband ist Frankreich durch France Galop vertreten.W federacji tej Francję reprezentuje France Galop.
die Frankreich zugunsten der Pferderennveranstalter durchzuführen plantktórą Francja zamierza wdrożyć na rzecz spółek działających w sektorze wyścigów
Niederlassungen befinden sich in Sachsen-Anhalt, Berlin, Frankreich und GroßbritannienSpółka posiada oddziały w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w Berlinie, Francji i Wielkiej Brytanii.
Ausbau der Verbindungsleitungen zwischen den Niederlanden, Belgien, Frankreich und LuxemburgRozbudowa połączeń międzysystemowych między Niderlandami, Belgią, Francją i Luksemburgiem:

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Centre (Frankreich)Centre (Francja)
Regionen Frankreichsregiony Francji
Frankreich schließt das C.SIS gemeinsam mit der Kommission über den Konverter an das zentrale SIS II an.Francja wspólnie z Komisją łączą C.SIS przez konwerter z centralnym SIS II.
Frankreich hat die vom Antragsteller vorgelegten zusätzlichen Daten bewertet und einen Zusatzbericht erstellt.Francja oceniła dodatkowe dane przedłożone przez wnioskodawcę i sporządziła dodatkowe sprawozdanie.
Frankreich und die Niederlande konnten innerhalb der vorgegebenen Frist von sechs Monaten eine Einigung erzielen.Francja i Niderlandy osiągnęły porozumienie w wymaganym terminie sześciu miesięcy.
Frankreich stellt gemäß dem Schengener Durchführungsübereinkommen das C.SIS zur Verfügung und betreibt das C.SIS.Francja udostępnia i obsługuje C.SIS zgodnie z postanowieniami konwencji z Schengen.
Frankreich hat sich für eine duale Finanzierung entschieden, bestehend aus öffentlichen Mitteln und Mitteln aus kommerzieller Tätigkeit.Władze francuskie optują za finansowaniem mieszanym, opierającym się jednocześnie na zasobach państwowych i wpływach komercyjnych.
Frankreich erfüllt alle Verpflichtungen aus Anhang III des vorliegenden Beschlusses in vollem Umfang und innerhalb der vorgegebenen Fristen.Francja przestrzega w całości i w wyznaczonych terminach wszystkich zobowiązań, o których mowa w załączniku III do niniejszej decyzji.
Frankreich sollte für die technische Unterstützungseinheit des SIS 1+ verantwortlich bleiben, wie ausdrücklich in dem Schengener Durchführungsübereinkommen vorgesehen.Francja powinna pozostać odpowiedzialna za jednostkę centralną SIS 1+, co wyraźnie przewidziano w konwencji z Schengen.
Bidirektionaler Gasdurchfluss zwischen Italien, der Schweiz, Deutschland und Belgien/FrankreichPrzepływy dwukierunkowe między Włochami, Szwajcarią, Niemcami i Belgią/Francją:
auf Antrag Frankreichs und des Vereinigten Königreichs,uwzględniając wniosek założony przez Francję i Zjednoczone Królestwo,
Rechtsache C-482/99, Frankreich/Kommission, Slg. 2002, I-4397.Sprawa C-482/99 Francja przeciwko Komisji, Rec. [2002], s. I-4397.
Küstengewässer frankreichs und der überseeischen departementsWody przybrzeżne francji oraz departamentów zamorskich
in Frankreich, Österreich, Italien, Rumänien und in der Tschechischen Republik;Francji, Austrii, we Włoszech, w Rumunii i w Republice Czeskiej;
Dieser Aktionsplan ist Gegenstand eines Dialogs zwischen Frankreich und der Kommission.Plan działania będzie przedmiotem dialogu między Francją a Komisją.
In Frankreich werden staatliche Rundfunkanstalten in der Regel über Gebühren finanziert.Opłata abonamentowa stanowi zwyczajne źródło finansowania francuskich nadawców publicznych.
Ausgenommen Deutschland, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und das Vereinigte Königreich.Z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Francji, Polski, Portugalii oraz Zjednoczonego Królestwa.