"Förderzeit" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Förderzeitczas transportowania

Beispieltexte mit "Förderzeit"

Förderzeit Saugförderung [s]czas transportowania ssawnego [s]
die Förderzeit verkürzenskrócić czas transportowania
die Förderzeit verlängernwydłużyć czas transportowania
Förderzeit Verlängerung Druckförderung [s]Czas przedłużenia transportowania tłocznego [s]
Förderzeit so einstellen, daß der Fördergutbehälter bis 50 mm unter den Anschlußstutzen gefüllt ist.Czas transportowania należy ustawić tak, aby zbiornik transportowanego materiału był napełniony do poziomu 50 mm pod króćcem przyłączeniowym.
nach Ende der eingestellten Förderzeitsygnalizator stanu napełnienia
Die Förderzeit wird um die Leersaugzeit verkürzt!Czas transportowania skrócony zostaje o czas zasysania opróżniającego!
Nach Ablauf der Förderzeit schaltet das Gebläse ab.Po upływie czasu transportu dmuchawa wyłącza się.
Mit Ablauf der eingestellten Förderzeit öffnet das Baypaßventil.Wraz z upływem ustawionego czasu transportowania otwiera się zawór obejściowy.
Deshalb muss die Förderzeit um mindestens 5 s länger dauern als die Leersaugzeit.Z tego powodu czas transportowania musi być o co najmniej 5 sekund dłuższy od czasu zasysania opróżniającego.
Nach Ablauf der Förderzeit schaltet das Förderventil in Stellung „Abreinigen“.Po upływie czasu transportu zawór transportowania ustawia się w pozycji „Oczyszczanie”.
Ohne Zubehör endet Fördern mit Ablauf Förderzeit oder Ansprechen des Füllstandsmelders.Bez osprzętu transportowanie kończy się wraz z czasem transportowania lub zadziałaniem sygnalizatora stanu napełnienia.
Nach Förderzeit oder wenn Füllstandsmelder „voll“ meldet, muß das Leersaugen beginnen.Po upływie czasu transportu lub gdy sygnalizator stanu napełnienia zgłasza „Pełen” powinno rozpocząć się zasysanie opróżniające.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Verwendung von Mitteln nach Ablauf des FörderzeitraumsWykorzystanie środków finansowych pozostałych po zakończeniu okresu kwalifikowalności
Nach Förderzeit-Ablauf schaltet das Förderventil auf „Abreinigen“.Po upływie czasu transportu zawór transportowania ustawia się w pozycji „Czyść”
Nach der Förderzeit oder wenn der Füllstandsmelder „voll“ meldet, muß das Leersaugen beginnen.Po upływie czasu transportowania lub gdy sygnalizator stanu napełnienia zgłasza „Pełen” powinno rozpocząć się zasysanie opróżniające.
Das Fördern wird somit durch den Füllstandsmelder oder nach Ende der eingestellten Förderzeit beendet.Transport zostaje zatem zakończony przez sygnalizator stanu napełnienia lub po upływie czasu transportowania.
Nachfolgende Anträge auf Zwischenzahlungen können während des Förderzeitraums nur gestellt werden, wennkolejne wnioski o płatność okresową są składane w okresie kwalifikowalności według następujących zasad:
Die Förderzeit so einstellen, daß der Fördergutbehälter bis 40 mm unter den Anschlußstutzen gefüllt ist.Czas transportowania należy ustawić tak, aby zbiornik transportowanego materiału był napełniony do poziomu 40 mm pod króćcem przyłączeniowym.
Bei Fördergerät mit Füllstandsmelder endet das Fördern mit Ablauf der Förderzeit oder „voll“-Meldung des Füllstandsmelders.W przypadku urządzenia transportującego z sygnalizatorem stanu napełnienia transportowanie kończyć się będzie wraz z upływem ustawionego czasu lub po zadziałaniu sygnalizatora stanu napełnienia „Pełen”.