"Ergebnis" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Ergebniswynik
Ergebnisrezultat

Beispieltexte mit "Ergebnis"

Ergebnis VentillochsucheWynik wyszukiwania otworu na zawór
Ergebnis der MessungWynik pomiaru
Ergebnis eines HaushaltsjahresWynik budżetowy za rok budżetowy
Ergebnis der visuellen Prüfung:Wynik badania wizualnego:
Ergebnis des letzten Bauteils im NestWynik dla ostatniego elementu w gnieździe.
Ergebnis der Prüfung der finanziellen LebensfähigkeitWynik kontroli rentowności finansowej
Ergebnis der Standgeräuschmessung: dB(A) bei … min–1Wynik badania w stanie nieruchomym: … db(A) przy …min-1
Ergebnis der analytischen Bestimmung in mg/kg wenn resType = „VAL“.Wynik pomiaru analitycznego przedstawiony w mg/kg, jeżeli resType = „VAL”.
Ergebnis des Verhältnisses der Isotope 18O/16O im Traubenmost (gegebenenfalls)Wyniki korelacji izotopowej moszczu 18O/16O (gdzie stosowne)
Ergebnis des anhand kernresonanzmagnetischer Messungen ermittelten Isotopenverhältnisses von Deuterium in EthanolWyniki korelacji izotopu deuteru etanolu mierzonego przy zastosowaniu magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ)
Gesetzlicher Grenzwert für das ErgebnisDopuszczalny przez prawo poziom dla wyniku
Darstellung von Gewinn oder Verlust und sonstigem ErgebnisSprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
Bei sachgemäßen Annahmen führen beide Methoden zu dem gleichen Ergebnis.Przy przyjęciu odpowiednich założeń obie metody dają takie same wyniki.
Voraussichtlicher Zeitrahmen für die Bearbeitung einer Beschwerde und ErgebnisOrientacyjne ramy czasowe oraz wynik rozpatrzenia skargi
Neubewertungen der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen (Vermögenswert) siehe Paragraphen 127–130) in das sonstige Ergebnis.ponowną wycenę zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń (zob. paragrafy 127–130) jako inne całkowite dochody.
Das Ergebnis der Explorationstätigkeit.Wynik działalności poszukiwawczej.
Zeigt das endgültige Ergebnis der ProbenanalyseJeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość:
Prüfung, ob das erwartete Ergebnis erzielt wurde;weryfikację uzyskania oczekiwanego rezultatu;
Verknüpfung zu dem zum Ergebnis führenden Prozess.Odnośnik do procesu stosowanego do uzyskania wyniku.
Preisniveau als Ergebnis nachfolgender AusschreibungenPoziom cen uzyskany w wyniku późniejszych przetargów
Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen)Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały rezerwowe)
Diese Funktion erhält das Ergebnis einer Kontobearbeitungsfunktion.Funkcja ta służy do przyjmowania wyniku działania związanego z zarządzaniem rachunkiem.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Probelaufergebniswynik prób działania
Schweißergebniswynik zgrzewania
Wahlergebniswyniki wyborów
Betriebsergebniswynik operacyjny
Forschungsergebniswyniki badań
schlechtes SchleifergebnisNiewłaściwy efekt szlifowania
landwirtschaftliches Betriebsergebnisdziałalność rolnicza
Suchergebnis filternfiltrowanie wyniku poszukiwania
Bürstergebnis schlechtwynik szczotkowania jest zły
aktuelle SchweißergebnisseAktualne wyniki zgrzewania
Ergebnisse der Stichprobenmessung:Wyniki pomiarów próbki losowej
Ergebnisse der AbgasemissionsmessungenWyniki badań emisji spalin
Ergebnisse interner Qualitätskontrollen,wyniki wewnętrznych kontroli jakości;
Ergebniswert, Standardabweichung UnsicherheitNiepewność wartości wyniku – odchylenie standardowe
Eigentum an ErgebnissenWłasność wyników
Errechnung der ErgebnisseObliczanie wyników
Auswertung des ErgebnissesOcena wyniku badania
Beurteilung der ErgebnisseAnaliza wyników badania
Exportieren von Messergebnisseneksport wyników pomiarowych
Ergebnisindikatoren zu der betreffenden Priorität.wskaźniki rezultatu odnoszące się do danego priorytetu.
Ergebnisse: Gliederung in folgende Unterabschnitte:Wyniki zawierające poniższe podpunkty:
Ergebnisse der KMU hinsichtlich der Nachhaltigkeit,wyniki MŚP w dziedzinie trwałości;
Ergebnisse durchgeführter Backtests und StresstestsWyniki przeprowadzonych weryfikacji historycznych i testów warunków skrajnych
Ergebnisse von Inspektionen, Verstöße und Sanktionen.wynikach kontroli, przypadkach niezgodności z przepisami i zastosowanych karach.
Ergebnisindikatoren für die Beschäftigungsinitiative für junge MenschenWskaźniki rezultatu dotyczące Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Ergebnisunsicherheit (%) Prozentsatz der Ergebnisunsicherheit der Analysemethode.Niepewność (%) procent niepewności zawarty w metodzie analitycznej.
Konstant-Elektronik für gleiches Arbeitsergebnissystem elektroniczny konstant zapewnia niezmienny wynik pracy
allgemeine Informationen über Prozessparameter, Prozesswerte und Prozessergebnisogólne informacje o parametrach procesu, wartościach i wyniku procesu
ist ergebniswirksam zu erfassen.ujmuje się w rachunku zysków i strat.
die Ergebnisse früherer Inspektionen;wyniki poprzednich inspekcji;
die Ergebnisse von Vorfeldinspektionen;wyniki inspekcji na płycie lotniska;
die Verbreitung der Forschungsergebnisse.upowszechnianie wyników badań.
Berechnung der endgültigen PrüfergebnisseObliczanie ostatecznych wyników badań
Emissionsmessergebnis für Bezugskraftstoff 2wynik badania emisji dla paliwa wzorcowego 2
Emissionsmessergebnis für Bezugskraftstoff 3wynik badania emisji dla paliwa wzorcowego 3