"Ebene" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Ebenerównina
Ebenepoziom

Beispieltexte mit "Ebene"

Ebene 1 Der Anlagenbetreiber wendet an:Poziom dokładności 1 Prowadzący instalację stosuje jedną z następujących wartości:
Ebene des räumlichen Plans (LevelOfSpatialPlanValue)Poziom planu zagospodarowania przestrzennego (LevelOfSpatialPlanValue)
Ebene 3 für den Emissionsfaktor findet keine Anwendung.Poziom dokładności 3 w odniesieniu do współczynnika emisji nie ma zastosowania.
Ebene der Verwaltungsgliederung, auf die sich der Plan bezieht.Poziom w hierarchii jednostki administracyjnej objętej planem
Ebene 1 Der Anlagenbetreiber wendet einen Oxidationsfaktor von 1 an.Poziom dokładności 1 Prowadzący instalację stosuje współczynnik utleniania wynoszący 1.
ebene Absorptionsmittel (absorber) mit allen folgenden Eigenschaften:Pochłaniaczy planarnych posiadających wszystkie poniższe cechy:
ebene Koordinaten unter Verwendung der Lambertschen Schnittkegelprojektion aus dem Koordinatenreferenzsystem ETRS89,współrzędne płaskie systemu odniesienia w równokątnym stożkowym odwzorowaniu Lamberta ETRS89;
Eine Regionssystematik auf lokaler Ebene.Klasyfikacja regionu na poziomie lokalnym.
Eine Regionssystematik auf regionaler Ebene.Klasyfikacja regionu na poziomie regionalnym.
Eine Regionssystematik auf internationaler Ebene.Klasyfikacja regionu na poziomie międzynarodowym.
Artikel 52: Veröffentlichung auf nationaler EbeneArtykuł 52: Publikacja na poziomie krajowym
Artikel 72: Veröffentlichung auf nationaler EbeneArtykuł 72: Publikacja na poziomie krajowym
Die statistischen Flächeneinheiten der nächsthöheren Ebene.Powierzchniowe jednostki statystyczne kolejnego wyższego poziomu.
Die statistischen Flächeneinheiten der nächstniedrigeren Ebene.Powierzchniowe jednostki statystyczne kolejnego niższego poziomu.
vertikale Ebene an der Fußsohlepłaszczyzna pionowa spodu stopy
vertikale Ebene an der Schuhsohlepłaszczyzna pionowa spodu podeszwy
Andere Ebene des Raumordnungsplans.Inny poziom planu zagospodarowania przestrzennego.
Plan auf der Ebene der Mitgliedstaaten.Plan na poziomie państwa członkowskiego.
horizontale Ebene durch Knie- und Fußgelenkpozioma płaszczyzna przechodząca przez stawy kolanowy i skokowy
Statistische Daten auf der Ebene der BerichtspflichtigenInformacje statystyczne na poziomie podmiotów sprawozdających
auf örtlicher Ebene betriebene Strategien für lokale Entwicklung;strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność;

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

DurchlaufebenenPoziomy przepływowe
Meisterebenepoziom master
Nebeneinkommendochód dodatkowy
Nebenerzeugnisprodukt uboczny
Milchnebenerzeugnisuboczny produkt mleczarski
gegebenenfalls (ggf.)w razie
beschriebenes Speichermediumnagranie
landwirtschaftliches Nebenerzeugnisuboczny produkt rolny
druckluftbetriebenes Hubschlauchgeräturządzenie podnośne napędzane powietrzem sprężonym.
landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebdziałalność rolnicza w niepełnym wymiarze
Name der KartenebeneNazwa warstwy
Eichung der Bürstenebenekalibracja poziomu szczotki
Leistung für Hinterbliebenerenta rodzinna
Variablen auf HaushaltsebeneZmienne odnoszące się do gospodarstw domowych
waagrechter, ebener Bodenposadzka pozioma i równa
Ausstattung der Lagerebenenwyposażenie powierzchni do magazynowania
angetriebenes Werkzeug ausgekuppeltnapędzane narzędzie zostało odłączone
Gegebenenfalls Wartungsanweisung: …Instrukcja obsługi technicznej (o ile występuje): …
Gegebenenfalls Nutzungsbeschränkungen: …Wszelkie ograniczenia eksploatacyjne: …
Ebenen für untere HeizwertePoziomy dokładności dotyczące wartości opałowej
Ebenen für den TreibstoffverbrauchPoziomy dokładności dla zużycia paliwa
Ebenen für auf Messung beruhende MethodikenDefinicje poziomów dokładności dla metodyki opartej na pomiarach
Ebenes freies Gelände, frei von elektromagnetisch reflektierenden OberflächenRówny, pusty obszar, wolny od powierzchni odbijających fale elektromagnetyczne
Ebenen für Tätigkeitsdaten (höchstzulässige Unsicherheit für die einzelnen Ebenen)Poziomy dokładności dla danych dotyczących działalności (maksymalna dopuszczalna niepewność dla każdego poziomu dokładności)
Ebenen für Systeme zur kontinuierlichen Emissionsmessung (höchstzulässige Unsicherheit je Ebene)Poziomy dokładności dla systemów ciągłych pomiarów emisji (maksymalna dopuszczalna niepewność dla każdego poziomu dokładności)
ebene Koordinaten unter Verwendung der Transversalen Mercatorprojektion aus dem Koordinatenreferenzsystem ETRS89.współrzędne płaskie systemu odniesienia w poprzecznym odwzorowaniu Mercatora ETRS89.
Eingabe des Code zur Freigabe der MeisterebeneWprowadzenie kodu w celu uwolnienia poziomu Master
Stromverluste auf der Übertragungs- und VerteilungsebeneStraty energii elektrycznej na poziomie transmisji i dystrybucji
Parallelitätsabweichung des Laserstrahls von einer Referenzebeneodchylenie równoległościowe promienia lasera od płaszczyzny referencyjnej
Beschreibung der Funktionen, Zuständigkeiten und Befugnisse der obersten LeitungsebeneOpisy funkcji, zakresu odpowiedzialności i uprawnień najwyższego kierownictwa
Die Notwendigkeit enger Abstimmung der einzelstaatlichen Beihilfemaßnahmen auf EWR-EbenePotrzeba ścisłej koordynacji krajowych środków pomocy na poziomie EOG
Namen der wichtigsten Wettbewerber des Unternehmens mit Angabe ihrer jeweiligen Marktanteile auf weltweiter, auf EWR- oder nationaler EbeneNazwy głównych konkurentów przedsiębiorstwa, z podaniem ich udziałów w rynku — odpowiednio – światowym, EOG lub krajowym.
Pilotprojekt — Förderung der regionalen und lokalen Zusammenarbeit durch Information über die Regionalpolitik der Union auf globaler EbeneProjekt pilotażowy — Wzmacnianie współpracy regionalnej i lokalnej poprzez promowanie polityki regionalnej Unii na skalę globalną
Es gibt vier BedienebenenDostępne są cztery poziomy obsługi
Als Freitext angegebene Anschrift.Adres w postaci tekstu swobodnego.
Gegebenenfalls erforderliches Reagens: …Reagent ulegający zużyciu (w stosownych przypadkach): …
Hersteller, gegebenenfalls Beauftragter: …Producent lub upoważniony przedstawiciel (w stosownych przypadkach): …
Vorgeschriebenen persönlichen Gehörschutz tragen!Używać wymaganych indywidualnych środków ochrony słuchu!
Hydraulikölstand prüfen, gegebenenfalls nachfüllenSkontrolować stan oleju hydraulicznego, a w razie konieczności uzupełnić.
Nichteinhaltung der vorgeschriebenen ÜberwachungszyklenNieprzestrzeganie podanych cykli monitorowania i kontroli.