"EFTA-Staaten" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

EFTA-Staatenkraje EFTA

Beispieltexte mit "EFTA-Staaten"

Stellungnahmen von EFTA-StaatenUwagi państw EFTA
Beschluss des Ständigen Ausschusses der EFTA-StaatenDecyzja Stałego Komitetu Państw EFTA
Die gleichen Erwägungen gelten auch für die Konjunktur in den EFTA-Staaten.To samo dotyczy poprawy sytuacji w państwach EFTA.
Die EFTA-Staaten können ebenfalls bei diesen Anhörungen vertreten sein.Państwa EFTA mogą być również reprezentowane podczas tych wysłuchań.
Die EFTA-Staaten sind jedoch berechtigt, solche Beihilfen weiterhin anzumelden.Państwa EFTA zachowują natomiast swobodę zgłaszania takiej pomocy.
Die einzelstaatlichen Gerichte in den EFTA-Staaten erfüllen die gleiche Funktion.Sądy krajowe w państwach EFTA pełnią tę samą rolę.
Die EFTA-Staaten sollten Empfänger von Einzelbeihilfen in diese Kontakte einbinden.Zachęca się państwa EFTA do angażowania w te kontakty beneficjentów pomocy indywidualnej.
Die EFTA-Staaten müssen eindeutig darlegen, wie sie den Anreizeffekt gewährleisten wollen.Państwa EFTA muszą wyraźnie wykazać, w jaki sposób mają zamiar zapewnić wystąpienie efektu zachęty.
Der Gesamtprobenumfang sollte im Ermessen der zuständigen Behörden der EFTA-Staaten liegen.Ogólny poziom pobierania próbek powinien być pozostawiony do oceny właściwym organom w Państwach EFTA.
Die EFTA-Staaten können in ihre Vergütungsregelungen zusätzlich Staffelungs- oder Rückzahlungsklauseln aufnehmen.Państwa EFTA mogą wybrać formułę cenową, która dodatkowo obejmuje klauzulę progresywnej stopy odsetek lub klauzulę spłaty.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

CEFTA-Staatenkraje CEFTA
nachstehend „die EFTA-Staaten“ genannt,zwane dalej „państwami EFTA”,
die in der Präambel genannten EFTA-Staaten,państwa EFTA wymienione w preambule,
Tagesordnungen des Ständigen Ausschusses der EFTA-Staaten;Porządek dzienny Stałego Komitetu Państw EFTA;
Rolle der EFTA-Staaten: Umsetzung der RückforderungsentscheidungenRola państw EFTA: wykonanie decyzji o odzyskaniu
Betrifft diese Veränderung nur Ihren EFTA-Staat oder alle EFTA-Staaten?Czy zmiana ta jest specyficzna dla jednego Państwa EFTA czy zaistniała we wszystkich Państwach EFTA?
Auswirkungen auf die Ansiedelung von Wirtschaftstätigkeiten in den EFTA-Staaten;wpływ na rozmieszczanie działalności gospodarczej w różnych państwach EOG,
Die EFTA-Staaten übermitteln der Überwachungsbehörde auf Antrag ein Verzeichnis der Feiertage.Na prośbę Urzędu Państwa EFTA będą przekazywać mu wykaz świąt państwowych.