"Dokumentation" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Dokumentationdokumentacja

Beispieltexte mit "Dokumentation"

Dokumentation und DokumentenlenkungDokumentacja i nadzór na dokumentami
technische Dokumentation ÜbersetzungDokumentacja techniczna - tłumaczenie
Dokumentation und Anforderungen unter KontrolleDokumentacja i wymogi objęte kontrolą
Dokumentation über das/die Verfahren für interne AuditsDokumentacja dotycząca procedur audytu wewnętrznego
Dokumentation der Konfigurationssoftware des LQ-PID ReglersDokumentacja oprogramowania konfiguracyjnego regulatora LQ-PID
Dokumentation über das/die Verfahren für Beschwerden und KlagenDokumentacja dotycząca procedur skarg i odwołań
Dokumentation über das/die Verfahren für die ManagementbewertungDokumentacja dotycząca przeglądu przeprowadzanego przez kierownictwo
Dokumentation zum Einbau eines typgenehmigten Zweistoffmotors in ein FahrzeugDokumentacja dotycząca instalacji w pojeździe silnika dwupaliwowego, który uzyskał homologację typu
Dokumentation über das/die Verfahren für Korrektur- und VorbeugungsmaßnahmenDokumentacja dotycząca procedur działań zapobiegawczych i korygujących
Erzreserve ohne zugängliche Dokumentation.Zasoby eksploatacyjne rudy, dla których nie jest dostępna żadna dokumentacja.
Internationale Vereinigung für DokumentationMiędzynarodowa Federacja Dokumentacji
Repräsentative Stichproben der technischen Dokumentationreprezentatywnej próbki dokumentacji technicznej
befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser DokumentationNależy postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa i dokumentacją techniczną
kleinere Änderungen im Quellcode oder in der Dokumentation.niewielkie zmiany w kodzie źródłowym lub dokumentacji.
siehe auch Sicherheitsvorschriften des Lichtleiterkabels, DokumentationPatrz również przepisy bezpieczeństwa dotyczące światłowodu, dokumentacja)
Europäisches Zentrum für Parlamentarische Wissenschaft und DokumentationEuropejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej
siehe Original Dokumentation des KühlersPatrz oryginalna dokumentacja układu chłodzenia.
Siehe seperate Dokumentation zum GebläsePatrz osobna dokumentacja nadmuchu
vereinfachte Dokumentation während des Flugs,wykorzystywania w locie uproszczonej dokumentacji;
Diese Dokumentation muss Folgendes enthalten:‘Dokumentacja ta musi zawierać, co następuje:«.
die technische Dokumentation ist vollständig vorhandenDokumentacja techniczna jest kompletna.
eine technische Dokumentation ist vollständig vorhandendokumentacja techniczna jest kompletna.
Diesbezüglich wurde jedoch keine Dokumentation vorgelegt.Jednakże nie przedstawiono żadnej dokumentacji w tym względzie.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Dokumentationsbevollmächtigterosoba odpowiedzialna za dokumentację
Dokumentationsberechtigterpełnomocnik ds. dokumentacji
Softwaredokumentationdokumentacja oprogramowania
Dokumentationswerkzeugnarzędzia dokumentacyjne
Dokumentationssystemsystem dokumentacyjny
Technische Dokumentation/KonstruktionDział Dokumentacji Technicznej/Konstrukcji
Inhalt der Pharmakovigilanzsystem-StammdokumentationPełny opis systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – treść
Software-CDs / Dokumentations-CDPłyty CD z oprogramowaniem / płyty CD z dokumentacją
Dokumentation über das/die Verfahren für die Kontrolle von DokumentenDokumentacja dotycząca procedur nadzoru nad dokumentacją
Dokumentation über das/die Verfahren für die Kontrolle von AufzeichnungenDokumentacja dotycząca procedur nadzoru nad zapisami
Dokumentation über Akkreditierung(en), die für diesen Antrag relevant ist/sindDokumentacja dotyczącą akredytacji istotnych dla przedmiotowego wniosku
Dokumentation über Interessenkonflikte und Verfahren/Form der Lösung potenzieller KonflikteDokumentacja dotycząca konfliktu interesów i procedury/formy rozwiązywania ewentualnych konfliktów
Dokumentation der nach der Zulassung bestehenden Verpflichtungen, die als Zulassungsbedingung auferlegt wurden.dokumentację zobowiązań nałożonych jako warunek wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, z których należy się wywiązać po jego uzyskaniu.
Dokumentation über das Verfahren zur Gewährleistung einer laufenden Überwachung der Kompetenzen und LeistungsüberwachungDokumentacja dotycząca procedury zapewniania stałego monitorowania kompetencji i działania
Dokumentation über Verfahren zur Wahrung des Berufsgeheimnisses, einschließlich Schutz eigentumsrechtlich geschützter DatenDokumentacja dotycząca procedury w zakresie tajemnicy zawodowej, w tym ochrony danych zastrzeżonych
Inhalt des Anhangs zur Pharmakovigilanzsystem-StammdokumentationTreść załącznika do pełnego opisu systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
die montierten Anlagenteile entsprechen der AusrüstungsdokumentationZamontowane części urządzenia są zgodne z dokumentacją wyposażenia.
siehe auch Angaben des Zulieferteil-Herstellers im Kapitel 10 dieser DokumentationPatrz wskazówki producenta części zawarte w rozdziale 10 niniejszej instrukcji.
Überprüfung auf Übereinstimmung der elektrischen Ausrüstung mit der technischen DokumentationKontrola zgodności wyposażenia elektrycznego z założeniami dokumentacji technicznej
Die Dokumentation muss u. a. Folgendes umfassen:Dokumentacja ta obejmuje m.in.:
Prüfung der zum Antrag vorgelegten Dokumentation;ocenę dokumentacji otrzymanej wraz z wnioskiem;
Referenzen zu Richtlinien und OriginaldokumentationenOdnośniki do wytycznych i oryginalnej dokumentacji
Die erweiterte Dokumentation muss folgende Informationen enthalten:Poszerzony pakiet dokumentacji zawiera następujące informacje:
Prüfung der Dokumentation (Handbücher, Verfahrensvorschriften usw.),ocena dokumentacji (podręcznik, procedury itd.);
Form der in der Pharmakovigilanzsystem-Stammdokumentation enthaltenen UnterlagenFormat dokumentów zawartych w pełnym opisie systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
Die Pharmakovigilanzsystem-Stammdokumentation enthält mindestens alles Folgende:W pełnym opisie systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii zawarte są co najmniej wszystkie poniższe elementy: