"Dokument" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch

Dokumentdokument

Beispieltexte mit "Dokument"

amtliches Dokumentdokument urzędowy
audiovisuelles Dokumentdokument audiowizualny
elektronisches Dokumentdokument elektroniczny
Dokument WT/DS379/AB/R, 11. März 2011.Dokument WT/DS379/AB/R, z dnia 11 marca 2011 r.
Dokument zum Nachweis des Verwandtschaftsverhältnisses, soweit verfügbar,dostępne dowody na potwierdzenie pokrewieństwa danych osób/łączącego je stosunku,
Angabe zum eindeutigen Verweis auf ein Dokument.Cytat, którego celem jest jednoznaczne odniesienie do danego dokumentu.
Falls JA: Beschreibung, wie der Sicherheitsstatus erteilt wird und in welchem DokumentJeśli TAK, proszę opisać, w jaki sposób wydaje się status ochrony i w którym dokumencie
Der Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement ist ein von den Übersichten über den Haushaltsvollzug gesondertes Dokument.Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami stanowi odrębny dokument, niezależny od sprawozdań z wykonania budżetu.
Einziges dokument (konsolidierte Fassung)Skonsolidowany jednolity dokument
ein einziges Dokument mit folgenden Angaben:jednolity dokument, w którym uwzględnia się następujące informacje:
Dieses Dokument entält … zusätzliche SeitenDo niniejszego formularza jest dołączonych … dodatkowych stron
Dieses Dokument ist nach Wahl des Mitgliedstaats:Taki dokument to jeden z dokumentów wymienionych niżej i prezentowanych zgodnie z decyzją Państwa Członkowskiego:
die Schulungsschwerpunkte sind in diesem Dokument beschriebenZakres szkolenia jest opisany w niniejszym dokumencie.
Siehe Dokument st17584/13 auf http:// register.consilium.europa.euZob. dok. ST 17584/13 na http:// register.consilium.europa.eu
das Bordbuch oder ein gleichwertiges Dokument für das Luftfahrzeug,dziennik podróży statku powietrznego lub dokument równoważny;

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Dokumentationsbevollmächtigterosoba odpowiedzialna za dokumentację
Dokumentationdokumentacja
Dokumentationsberechtigterpełnomocnik ds. dokumentacji
Softwaredokumentationdokumentacja oprogramowania
Dokumentedokumenty
dokumentarische Recherchewyszukiwanie dokumentów
dokumentarische Datenverarbeitungprzechowywanie i wyszukiwanie informacji
weitere DokumenteInne dokumenty
weiterführende Dokumentepozostała dokumentacja techniczna
elektronische Dokumentenverwaltungelektroniczne zarządzanie dokumentami
Technische Dokumentation/KonstruktionDział Dokumentacji Technicznej/Konstrukcji
Dokumentenfach im Deckelschowek na dokumenty w pokrywie
Dokumentation und DokumentenlenkungDokumentacja i nadzór na dokumentami
Dokumentenabgabe und EintragungsgebührOpłaty związane z dokumentami i opłaty rejestracyjne
Dokumentenmuster und Übermittlungsformat;wzorów dokumentów i formatu przekazywania danych;
Art des Dokuments:Rodzaj dokumentu:
Speicherung von Dokumentenprzechowywanie dokumentów
Begleitdokumente und RegisterDokumenty towarzyszące i rejestr
Übersetzung technischer DokumenteTłumaczenie dokumentów technicznych
technische Dokumentation ÜbersetzungDokumentacja techniczna - tłumaczenie
Dokumente, die die Person mitführen wird:Dokumenty, które przekazywana osoba będzie miała przy sobie:
Dokumentation und Anforderungen unter KontrolleDokumentacja i wymogi objęte kontrolą
Dokumentation über das/die Verfahren für interne AuditsDokumentacja dotycząca procedur audytu wewnętrznego
Dokumentation der Konfigurationssoftware des LQ-PID ReglersDokumentacja oprogramowania konfiguracyjnego regulatora LQ-PID
Dokumentation über das/die Verfahren für Beschwerden und KlagenDokumentacja dotycząca procedur skarg i odwołań
Dokumentation über das/die Verfahren für die ManagementbewertungDokumentacja dotycząca przeglądu przeprowadzanego przez kierownictwo
Dokumentation über das/die Verfahren für Korrektur- und VorbeugungsmaßnahmenDokumentacja dotycząca procedur działań zapobiegawczych i korygujących
Entwurf des elektronischen Verwaltungsdokuments und elektronisches VerwaltungsdokumentProjekt elektronicznego dokumentu administracyjnego i elektroniczny dokument administracyjny
Feld 19: Beigefügte DokumenteRubryka 19: Dokumenty towarzyszące
Feld 27: Beigefügte DokumenteRubryka 27: Dokumenty towarzyszące
An Bord mitzuführende DokumenteDokumenty pokładowe na statku
Transportschäden melden und dokumentierenZgłaszanie i dokumentowanie uszkodzeń transportowych
Erzreserve ohne zugängliche Dokumentation.Zasoby eksploatacyjne rudy, dla których nie jest dostępna żadna dokumentacja.
Internationale Vereinigung für DokumentationMiędzynarodowa Federacja Dokumentacji
die Ausstellung von Lufttüchtigkeitsdokumenten,wydawania dokumentów poświadczających zdatność do lotu;