"Daten" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Datendane

Beispieltexte mit "Daten"

Daten ladenZaładuj dane
Daten speichernZapisz dane
Daten importierenimportuj dane
Daten mitschreibennotowanie danych
Daten überschreibenNadpisanie danych
alle DatenWszystkie dane
weitere DatenDane dodatkowe
sonstige Datenpozostałe dane
allgemeine Datendane ogólne
technische Datendane techniczne
Daten der Maschinedane maszyny
Daten der FangreiseDefinicja rejsu połowowego
Daten des TransportgutesDane o transportowanych elementach
Daten exportieren /importierenEksport / Import danych
Daten aus Fragebogenantworten.Dane z odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu
allgemeine technische Datenogólne dane techniczne
Verarbeitung personenbezogener DatenPrzetwarzanie danych osobowych
keine Daten vorhandenBrak dostępnych danych
die Daten mitschreibennotować dane
Technische Daten MechanikDane techniczne układów mechanicznych
Daten übernommen Band 1Zastosowano dane dla przenośnika taśmowego 1
Daten von Festplatte ladenPobranie danych z dysku twardego
Daten vorhanden, Teil fehltDane są dostępne, brak części
Daten auf Festplatte speichernZapisz dane na dysku twardym
Daten zum Wirtschaftszweig der UnionDane dotyczące przemysłu unijnego
Daten aus der Steuerung zur FestplatteDane ze sterownika na dysk twardy
Daten zu Bevölkerung und LebensereignissenDane dotyczące ludności i zdarzeń ruchu naturalnego
zur Auslösung der Datendo wywołania danych
SPS lieferte keine DatenPLC nie dostarczył danych
Datenblatt / Technische Datenkarta danych technicznych
Die Gültigkeitsdauer der Daten.Okres ważności danych.
F. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATENF. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
J. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATENJ. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Für Mindestreserven erforderliche DatenDane wymagane dla rezerwy obowiązkowej
die Daten der Anträge;danych dotyczących wniosków;
Fristen, Daten und TermineOkresy, daty i terminy
Vorgehen zum Daten löschenSposób postępowania w celu wykasowania danych
Teil vorhanden, Daten fehlenCzęść obecna, brak danych
die Daten der Vertragsabwicklung;dat przypadających na wykonanie umowy;
Höherstufige Daten zu SäugetierenDane wyższego poziomu dotyczące ssaków
Elektronisch gespeicherte Daten müssenWszelkie dane przechowywane elektronicznie:

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Datenblattarkusz danych
Datenblätterkarty informacyjne
Datensatznamenazwa rekordu
Bilddatenbankbaza danych obrazów
Datenausgangwyjście danych
Datenkabel V24przewód do transmisji danych v24
Datensatz lesenOdczytaj rekord danych
Datensatz löschenusuń rekord danych
Datenbereitstellung abgelehntOdmowa udostępnienia danych
Datenbegrenzung überschrittenPrzekroczony limit danych
keine Datenbrak danych
elektrische Datenparametry elektryczne
medizinische Datendane medyczne
persönliche Datendane osobowe
mit Datenausgangz wyjściem danych
Fehler DateneingabeBłąd przy wprowadzeniu danych
keine DatenerfassungBez gromadzenia danych.
Integrierter Datenloggerzintegrowany rejestrator danych
Bilddatenbank (Grundmodul)baza danych obrazów (moduł podstawowy)
Datenausgang Opto RS232wyjście danych opto RS232
Datenschnittstelle zur SPSInterfejs danych do PLC
Datenanforderungen für WirkstoffeWymogi dotyczące danych dla substancji czynnych
Datenbereitstellung wurde abgelehntUdostępnienie danych zostało odrzucone
Datenaufzeichnungsgerät des KohlenwasserstoffanalysatorsUkład rejestracji danych analizatora węglowodorów
Austausch von PreisdatenWymiana danych dotyczących taryf
Austausch von FahrplandatenWymiana danych dotyczących rozkładu jazdy
Anzeigegerät für Gewindedatenprzyrząd wyświetlający dane gwintu
Funkübertragungssysteme von Messdatenprzesył zdalny
Bereitstellung betrieblicher EignungsdatenDostępność danych dotyczących zgodności operacyjnej
Motordaten und ParameterlisteDane techniczne silnika i lista parametrów
bei Nichteinhaltung DatenverlustW przeciwny razie możliwość utraty danych
Geräte zur Messdatenübertragungprzyrządy przetwarzania danych pomiarowych
Systemdaten für Programmierzweckedane systemowe do programowania
Handshakesignal für SchweißdatenübertragungSygnał uzgodnienia do transmisji danych zgrzewania
Datenbereiche in der SPSObszary danych w sterowniku PLC
Datenausgang RS232, im Etuiwyjście danych RS232, w etui
Datenlogger für 2000 Messwerterejestrator danych do 2000 wartości pomiarowych
Datenverarbeitung in der Medizininformatyka medyczna
Datenausgang RS 232 optogekoppeltwyjście danych RS 232, optoelektroniczne
Datenverarbeitung in der Industrieinformatyka przemysłowa
Datenverarbeitung in der Verwaltunginformatyka w biznesie
Name, Anschrift und Kontaktdatennazwisko, adres i dane kontaktowe:
durch Metadaten beschriebene BiomarkerdatenDane dotyczące biomarkera opisane za pomocą metadanych.
Ressourcenschätzung anhand historischer Datenszacowanie zasobów w ujęciu historycznym
Sensibilitätskriterien für GMES-spezifische DatenKryteria wrażliwości danych do celów GMES
Zertifizierungsbasis für betriebliche EignungsdatenPodstawa zatwierdzenia danych dotyczących zgodności operacyjnej
VON FLUGSICHERUNGSORGANISATIONEN BEREITZUSTELLENDE DATENPRZEZ INSTYTUCJE ZAPEWNIAJĄCE SŁUŻBY ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
Musterberechtigungsausbildung und betriebliche EignungsdatenSzkolenie w zakresie uprawnień na typ i dane dotyczące zgodności operacyjnej
ohne Datenausgang, im Etuibez wyjścia danych, w etui
mit Datenausgang RS232 optoz wyjściem danych RS232 optoelektroniczne
Gewicht siehe Maschinendaten Kapitel 1Masa - patrz Parametry maszyny, rozdział 1.
bei Nichteinhaltung Datenverlust möglichW przeciwny razie możliwość utraty danych.!
preisgünstige Ausführung ohne Datenausgangniedrogie wykonanie
Preisgünstige Ausführung ohne Datenausgang.niedrogie wykonanie bez wyjścia danych
Aufbau einer unternehmensspezifischen Terminologiedatenbank.Budowanie skrojonej na potrzeby przedsiębiorstwa terminologicznej bazy danych.